Hur tänker ni kring extra anpassningar?

Hur tänker ni kring extra anpassningar?

Fråga

Vi arbetar nu med ert material kring extra anpassningar. Jag har hört att extra anpassningar bara är sådant som syftar till måluppfyllelse, ej sådant som har med trivsel och beteende att göra. Då hamnar ju exempelvis placering, särskilt schema, tydliga instruktioner utanför extra anpassningar, fast det är förutsättningar för att lärande och arbete mot målen kan ske. Hur tänker ni kring det? Ska det inte skrivas som extra anpassningar? Det har vi gjort hittills. Vi har flera elever som har extra anpassningar liknande dessa.

Svar

Ibland kanske det blir en sammanblandning mellan extra anpassningar och anpassningar i vardagligt språk, och det kan leda till missförstånd. Det bästa är att hålla sig till de korrekta begreppen - ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Begreppet anpassningar i allmän bemärkelse är inte ett begrepp enligt skollagen. Det är svårt att exakt ange vilka åtgärder inom undervisningen som leder till ökad trivsel eller leder till ökad måluppfyllelse. En tillgänglig och trygg skolmiljö är en förutsättning för kunskapsutveckling, de hänger ihop.
Några av de stödåtgärder du nämner i din fråga ges som exempel på vad som kan vara extra anpassningar i Skolverkets allmänna råd kring Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De extra anpassningarna ska leda till att elever utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Därför är det viktigt att identifiera vilka behov eleverna har för att förstå vilka extra anpassningar skolan behöver göra.

Det går inte att dra en skarp gräns mellan det som alla elever ska få i form av ledning och stimulans och det som en del elever är i behov av i form av extra anpassningar. Skolans organisation, resursfördelning, arbetssätt och lärares kompetens om anpassningar påverkar var gränsen går. Det som är extra anpassningar på en skola är ledning och stimulans på en annan skola.
Det viktiga är att ni inom ert arbetslag arbetar med frågorna, och diskuterar vad ni anser hör hemma inom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Studiepaketet är tänkt som ett underlag för att ni ska kunna blir tydliga i era definitioner i er egen verksamhet.

 

Publicerat fredag 11 oktober 2019