Veckans filmade fråga

Hur kan man avgöra om en elev har en språkstörning?

Fråga

Hur kan man avgöra om en elev har en språkstörning?

Svar

Om man upptäcker att en elev har språkliga svårigheter och funderar på om svårigheterna beror på en språkstörning bör man kontakta en logoped för bedömning.

Kännetecken på språkstörning

Språkstörning kännetecknas av att språkutvecklingen ligger långt efter utvecklingen inom andra områden som ickespråklig förmåga, motorisk och socioemotionell förmåga. Ett barn med språkstörning har svårigheter med något av

  • språkets form (språkljud, grammatik)
  • språkets innehåll (ordförråd)
  • språkets användning (samtal, sociala regler, situationsanpassat språk)

...men ofta med en kombination av alla dessa delar.

Eleven behöver stöd

En elev med språkstörning kan trots en bra hörsel behöva stöd att tolka och förstå språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. En generell (grav) språkstörning innebär omfattande svårigheter att förstå och eller göra sig förstådd. Ofta har elever med språkstörning också svårigheter gällande läsning och skrivning.

I vår publikation Arbeta med språkstörning i förskola och skola kan du få förståelse för och tips på om hur du kan arbeta för att skapa förutsättningar i förskola och skola för barn som har språkstörning.

Det kan också handla om dyslexi

Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning, men också genom bristfällig stavning. Man säger att läs- och skrivsvårigheterna är specifika.

Sekundära konsekvenser av dyslexi kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden. En elev med dyslexi är vanligen hjälpt av att få text uppläst och har inga egentliga svårigheter med hörförståelse, medan en elev med språkstörning oftast behöver anpassningar för att förstå hörd information.

Om språkstörning på vår webbplats

Om dyslexi på vår webbplats

 

Publicerat fredag 11 oktober 2019