Vad är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

För att skolan ska kunna ge bästa förutsättningar för alla barn, elever och vuxna att nå sina mål och ha en fungerande utbildning ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 


Men vad innebär egentligen begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Vetenskaplig grund handlar om att utgå från resultat från vetenskapliga studier som forskare har bedrivit.

Beprövad erfarenhet kan förstås som professionell erfarenhet som är utvecklad, prövad och dokumenterad under en tid och av flera.

Själva arbetssättet att jobba utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att kritisk granska, diskutera, använda och utvärdera forskningsresultat utifrån sin erfarenhet och sitt sammanhang. Då kan både den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten användas för att skapa underlag för fortsatt kunskapsutveckling och implementering av nya arbetssätt.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är relativt nya begrepp som fortfarande befinner sig i en utvecklingsprocess. Vi följer utvecklingen och kommer att uppdatera våra definitioner allt eftersom.

Läs mer om begreppen hos Skolverket.

Publicerat onsdag 22 april 2020