Villkor för flickor och pojkars stöd - vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Skolor tycks ha svårare att identifiera flickors behov av stöd, och Specialpedagogiska skolmyndigheten får in proportionerligt färre förfrågningar om stöd till flickor än om stöd till pojkar. Den ojämna fördelningen speglas både i de rådgivningsuppdrag som kommer in till SPSM och i Skolinspektionens granskningar.

Av 2014 års 3 755 rådgivningsuppdrag till SPSM var 1 827 riktade till pojkar, 958 till blandade grupper och 970 var riktade till flickor.

Projektets mål

Målet är att ta fram ny kunskap om hur villkor för flickors och pojkars stöd ser ut. Som kan bidra till att analysera och förstå flickors respektive pojkars stödbehov vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan vara vägledande i myndighetens arbete när det gäller alla elevers rätt till stöd och rätt att nå utbildningens mål och kunskapskrav. Det i myndighetens strävan mot en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett funktionsnedsättning.

Metod

  • Granskning av råd- och stödärenden i W3D3 som är tematiserade som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar när det gäller pojkar och flickor under en viss avgränsad tid.
  • Intervjuer med rektorer och specialpedagoger om lärandemiljöer, villkor för stöd och organisatoriska förutsättningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Projekttid

Projektet inleddes i september 2015 och avslutas i maj 2016.

Tidigare publicerad nyhet om projektet:

Svårt att identifiera flickors behov av stöd

Publicerat tisdag 22 december 2015 Granskat torsdag 29 september 2016

Projektledare

Charlotta Pettersson

010 473 55 57 Skicka e-post