Förändringar i specialskolan för elever som är döva eller har en hörselnedsättning

De senaste åren har, eller planerar, de flesta regionala specialskolorna lokalförändringar för sin verksamhet. Ett myndighetsgemensamt projekt ska nu kartlägga varför och hur dessa förändringar görs samt vad de kan leda till. Manillaskolan och Östervångsskolan har flyttat, Kristinaskolan har upplåtit delar av sina lokaler till en friskola, för Vänerskolan och Birgittaskolan pågår diskussioner och översyner av lokalerna men inga beslut är fattade.

Projektet ska ge en tydlig bild av anledningarna till och målen med förändringarna. Det ska också kartlägga hur förändringarna genomförs innan och efter beslut, till exempel hur avdelningen planerat och vilka aktörer man samverkat med. Även om de synliga förändringarna har med lokaler att göra, finns ett antagande om att förändringarna också påverkar verksamheten. Därför undersöks också vilka behov, önskemål och brister i verksamheten avdelningen velat komma åt eller upptäckt i samband med förändringarna.

Projektets mål

Syftet med projektet är dels att dokumentera och analysera specialskolornas förändringsarbete under de senaste åren för en gemensam historisk bas, dels att utifrån resultaten bidra till planering av framtida verksamhetsutveckling.
Projektets mål är att lämna en rapport till myndigheten, som skolhuvudman, och till rektorerna. Rapporten ska vara en gemensam plattform och innehålla förslag till möjliga utvecklingsarbeten för de regionala specialskolorna.

Metod

Genomgång av dokumentation i diariet.

Enkäter och intervjuer med personer som varit involverade eller påverkats av förändringarna.

Referensgrupper med personer från skolorna och berörda intresseorganisationer.

Projekttid

Projektet inleddes i september 2015 och avslutas den sista november 2016.

 

Publicerat tisdag 22 december 2015 Granskat torsdag 29 september 2016

Projektledare

Emelie Cramér Wolrath

010 473 51 60 Skicka e-post