Forskningsutblick: Unga vuxna med adhd ser tillbaka på sin skoltid

I denna forskningsutblick får vi ta del av unga vuxna med adhd och deras tankar om sin egen skoltid. Under lite drygt två års tid följde forskaren Shruti Taneja Johansson ett antal unga vuxna personer med adhd och lät dem reflektera och berätta om sina upplevelser av skolgången. De allra flesta har bra minnen från sina tidiga skolår, men ju längre upp i klasserna de kommer desto mer växer upplevelsen av att ha svårt att möta förväntningarna samt att få ett bra och ändamålsenligt stöd.

Det har skrivits mycket om adhd de senaste åren, både i tidningar, böcker och inom forskningen. Mycket av det som skrivs handlar om vilken roll som diagnosen spelar för eleverna i den skolsituation de befinner sig i. En del anser att diagnosen är av största vikt för att förstå barnen och kunna ge ”rätt” stöd, andra tycker inte att diagnosen alls hör hemma i skolan då den påverkar barnens identitet och självbild negativt. Oavsett vilket synsätt man har så riktas sällan intresset mot de egna upplevelserna som personer med adhd-diagnos har. I ännu lägre grad har de unga vuxna med adhd fått beskriva sina erfarenheter av skolan i efterhand och så som de själva upplevde den.  

Det här handlar forskningen om

Studien tar sin utgångspunkt i de röster som unga vuxna med adhd-diagnos berättar om sin skolgång, både de som redan hade diagnos i skolan och de som fick den senare i livet. De unga vuxna berättar om vad de upplevde som hinder för att kunna delta i undervisningen, men även faktorer som underlättade och gjorde dem mer delaktiga. De reflekterar också runt vilken betydelse som grundskolan haft för deras fortsatta liv.

Så här gjorde forskaren

Totalt deltog sex kvinnor och tre män i åldrarna 18–31 i studien. Forskaren följde personerna under i genomsnitt lite drygt två år och hade många möten och samtal med dem. Eftersom forskaren träffade deltagarna under så lång tid så växte det fram ett förtroende som gjorde att deltagarna vågade dela med sig av sina upplevelser. Deltagarna fick själva reflektera och berätta sina historier över tid. Forskaren spelade in samtalen och gjorde analyser för att på djupet skapa sig en förståelse för deltagarnas skolupplevelser. 

Det här kom forskaren fram till

De flesta av de unga vuxna hade positiva upplevelser från lågstadiet. De berättar om hur spännande det var att börja skolan och att de hade goda relationer till sina lärare. Även om en del berättar att de hade mycket energi, lite svårt att sitta stilla och att det var jobbigt att inte få röra på sig, så tyckte de inte att det påverkade skolupplevelsen negativt. Mellanstadiet däremot beskrivs av flera som en besvärlig tid. Deltagarna pratar om konflikter och bråk samt att de ofta blev missförstådda. Den nedåtgående spiralen fortsatte och kulminerade under högstadiet. Nästa alla deltagare beskriver högstadiet som den värsta tiden i skolan.

De beskriver att förväntningarna på dem själva i förhållande till skolan och till lärarna blev ett avgörande hinder. Flera beskriver att de helt enkelt inte fullt ut förstod vad som förväntades av dem när det gäller till exempel läxor, uppgifter eller ens varför de förväntades anpassa sitt beteende på ett särskilt sätt. En deltagare uppfattade att skolan bara verkade vara designad för att fungera för vissa elever, de som passade in i ramen.  När deltagarna ser tillbaka på sin skolgång beskriver flera av dem att det var en meningslös, bortkastad tid. Särskilt intressant här är att deltagarna genomgående beskriver upplevda hinder i relation till skolmiljön utan att koppla dessa till diagnosen.

För samtliga kvinnor i studien gav fritidsaktiviteter utanför skolan ett stöd som de inte fick genom skolan. De pratar om att de kändes sig sedda, fick en tillhörighet, vänskap och något som de kunde fokusera på när skolan inte fungerade. En stödjande faktor som nämns av några var föräldrarna och i vissa fall syskon. De berättar att de fick stöd och hjälp hemifrån med skolarbetet. Nästan alla fick extra hjälp från skolan i någon form, där deltagande i mindre studiegrupper var vanligast. Vissa hade hjälp av de mindre grupperna medan andra inte uppfattade att de tillförde något till deras skolgång. Deltagarna drar också slutsatsen att stödet sattes in för sent eftersom de vid det här laget hade tappat motivationen och inte var mottagliga för några stödinsatser.

Så kan du förstå och använda forskningen

Även om deltagarnas upplevelser delvis skiljer sig åt så finns det flera viktiga punkter som förenar dem: vändpunkten under mellanstadiet där det sakta börjar gå utför, försämrade lärarrelationer efter de först skolåren samt sämre mottaglighet för stödinsatser i högstadiet även om dessa intensifierades. Att även de som fick diagnosen senare i livet hade ungefär samma upplevelser som de som hade diagnos i skolan är viktigt att beakta då andra studier av elevers upplevelser överlag tenderar att utgå från ett medicinskt och, eller diagnostiskt perspektiv.

Studien bidrar med värdefull information och insikter som behöver finnas med i den polariserade debatten om skolbarn med adhd. Fler och större studier där elever, särskilt flickor, själva får beskriva sin skolsituation behövs för att bättre förstå och kunna stötta dessa elever. Vi behöver också förstå mer om betydelsen av sport och kulturella aktiviteter utanför skolan.

Mer information om artikeln:

Titel: Looking back on compulsory school: narratives of young adults with ADHD in Sweden

Tidskrift: Emotional and Behavioural Difficulties (2021), 26:2, s. 163–175

Författare: Shruti Taneja Johansson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. För mer information kontakta Shruti Taneja Johansson: shruti.taneja.johansson@ped.gu.se

Länk till artikeln: https://doi.org/10.1080/13632752.2021.1930904

Unga vuxna med ADHD ser tillbaka på sin skol-tid

Shruti Taneja Johansson är forskare.
Hon har följt några unga vuxna med ADHD
i lite mer än två års tid.
Hon bad dem tänka tillbaka.
Hur var det i skolan för dem?
Här får du läsa lite om deras tankar.
De allra flesta har bra minnen
från låg-stadiet.
Men ju äldre de blev
desto svårare blev det.

Vi vet inte mycket om hur

elever med ADHD upplever skolan

Många har skrivit om ADHD
de senaste åren.
Du kan läsa om ADHD
både i tidningar och i böcker.
Forskare har också skrivit om det.

Det handlar ofta om diagnosen.
Vilken roll spelar den för eleven?

En del vuxna anser att
diagnosen är jätte-viktig.
De tycker att den behövs
för att förstå barnen.

Diagnosen behövs för att
kunna ge rätt stöd,
säger de.

Andra tycker inte att diagnosen
alls hör hemma i skolan.
Den påverkar barnens identitet negativt.

Det är inte bra för barnens själv-bild,
säger de.

Men oavsett hur de ser på det
frågar de sällan:
Vad tycker elever med ADHD själva?

Och ännu mer sällan har
unga vuxna med ADHD fått berätta
om skolan i efterhand.

Hur upplevde de sin skol-gång?

Det här handlar forskningen om

Shruti utgår från det som
de unga vuxna med ADHD i hennes studie
berättar om sin skolgång.

Några av dem fick sin diagnos redan i skolan.
Andra fick diagnosen senare i livet.

Exempel på vad de unga vuxna
berättade om för Shruti:

 • Hinder för att vara med
  i undervisningen.
 • Vad som gjorde det lättare
  att vara med i undervisningen.
 • Vad som gjorde dem mer delaktiga.

Shruti ville också veta
vilken betydelse grund-skolan har haft
för deras fortsätta liv.

Det funderade de unga vuxna också runt.

Så här gjorde forskaren

Sex kvinnor och tre män
var med i studien.
De var mellan 18 och 31 år.

Shruti följde personerna
lite mer än två år.
Hon hade många möten
och samtal med dem.

Med tiden började de känna varandra.
De började våga berätta för Shruti
vad de hade varit med om.

De unga fick själva fundera runt det här.
De fick berätta sina historier över tid.

Shruti spelade in samtalen.
Sen analyserade hon dem.
Hon ville verkligen förstå
hur de unga hade upplevt skolan.

Det här kom forskaren fram till

Lågstadiet var en bra tid

De flesta av de unga vuxna med ADHD
hade positiva upplevelser
från lågstadiet.

Det var spännande att börja skolan.
De kom bra överens med sina lärare.

En del berättar att
de hade mycket energi.
De hade lite svårt att sitta stilla.
Det var jobbigt att inte få röra på sig.
Men de tyckte inte att det
påverkade skol-upplevelsen negativt.

Svårigheterna började

i mellan-stadiet

Flera av dem som var med i studien
tyckte inte om mellanstadiet.
De beskriver mellanstadiet som
en besvärlig tid.

Det var konflikter och bråk.
De blev ofta missförstådda.

Hög-stadiet var värst

Det blev allt sämre med tiden och
som värst under högstadiet.

Nästa alla deltagare beskriver högstadiet
som den värsta tiden i skolan.

Problemet var vad andra
förväntade sig av deltagarna
när de gick i högstadiet.
Det blev ett hinder.

– Jag förstod inte alltid
vad andra förväntade sig av mig.
Det säger flera av deltagarna.

Vad förväntades till exempel
när det gäller läxor och uppgifter?

Och varför behövde de anpassa
sitt beteende på ett särskilt sätt?

Man skulle passa in.
En deltagare uppfattade att skolan
bara verkade vara gjord för att
fungera för vissa elever.
De som passade in.

Skolan var meningslös.
Så säger flera
när de tänker tillbaka.
Det var bort-kastad tid.

Särskilt intressant här är att
alla deltagare talar om
hinder som de upplevde i skolan.
Men de kopplar det inte
till diagnosen.

Fritiden var viktig

Aktiviteter utanför skolan var viktigt.
Det säger alla kvinnor i studien.

De fick ett stöd på fritiden
som de inte fick genom skolan.
Exempel på bra saker:

 • De kände sig sedda.
 • De fick höra till.
 • De fick vänner.
 • De fick något att fokusera på
  när skolan inte funkade.

Några säger att föräldrarna var ett bra stöd.
Ibland kunde syskon vara ett stöd.
De fick stöd och hjälp hemifrån
med skol-arbetet.

De flesta fick stöd i skolan

men det hjälpte inte alltid

Nästan alla fick extra hjälp från skolan.
Det vanligaste stödet var
mindre studie-grupper.

Vissa tyckte att  
de mindre grupperna var bra.
Andra tyckte inte att det
var till någon nytta.

Deltagarna säger att stödet
sattes in för sent.
När de fick stödet
var de inte längre motiverade.
De var inte mottagliga
för stöd-insatser.

Så kan du förstå studien

De som är med i studien
upplevde skolan på lite olika sätt.
Men det finns flera viktiga saker
som är samma för alla:

 • Mellanstadiet var en vänd-punkt.
  Det var då det började gå sämre.
 • Relationen till lärarna
  var bra de första åren.
  Sen blev det sämre.
 • De fick mer stöd i högstadiet.
  Med det funkade inte längre så bra.

Det är viktigt att se att
alla i studien hade
ungefär samma upplevelser.
Både de som fick diagnosen i skolan
och de som fick den senare i livet.

Studien ger oss viktig info

Vi behöva veta mer om
vad barnen själva tycker
när vi debatterar om ADHD.

Den här studien visar oss
hur vuxna med ADHD
upplevde skolan.
Det är värdefull kunskap.

Men vi skulle behöva
fler och större studier.
Det skulle hjälpa oss att förstå
hur det verkligen är.

Särskilt flickor med ADHD borde få
beskriva sin skol-situation.
Men också pojkar.

Vi behöver också veta mer om
de här elevernas fritid.
Vilken betydelse har sport för dem?
Vilken betydelse har kultur-aktiviteter
utanför skolan?

Allt det här är viktigt
för att vi ska kunna stötta eleverna
på ett bättre sätt.

Läs hela artikeln

Looking back on compulsory school:
narratives of young adults
with ADHD in Sweden.

Om forskaren

Shruti Taneja Johansson
Institutionen för pedagogik
och specialpedagogik,
Göteborgs universitet.

För mer info

Kontakta Shruti Taneja Johansson:
shruti.taneja.johansson@ped.gu.se

Publicerat fredag 8 april 2022