Foto av Ann-Louise Ljungblad

Forskningsutblick: Lärares relationer till sina elever

Ann-Louise Ljungblad är lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har utvecklat ett inkluderande perspektiv, Pedagogiskt Relationellt Lärarskap, PeRL, som betonar respekten för varje unikt barn och barnets rätt att möta en undervisning som möjliggör deras potential.

I fokus står elevernas deltagande i undervisningen med en strävan att göra ämnesinnehållet tillgängligt för eleverna. PeRL är utvecklat ur Ljungblads klassrumsforskning som visar på att en välfungerande lärare-elevrelation lägger grunden för en lyckad undervisning.

Det här handlar forskningen om

PeRL tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och Salamancadeklarationen. Barnets rätt till undervisning och möjlighet till likvärdiga undervisningsrelationer, oavsett funktionsvariation och olika sätt att vara, är en uppgift för skolan att lösa. För att lyckas med det behöver fokus breddas, från betyg, prov och mätningar, till att även inkludera det relationella samspelet mellan lärare och elev.

Så gjorde forskarna

PeRL är ett multidimensionellt perspektiv som problematiserar möjligheter och hinder för elevernas deltagande i undervisningen. Första dimensionen grundas i barns rättigheter. Den andra dimensionen visar olika aspekter av ett relationellt lärarskap och belyser relationen mellan lärare och elever. Detta synliggörs med en modell som fångar relationella aspekter på såväl mikro-, meso- som makronivå av undervisningen. I mitten av modellen finns relationen och sökljuset riktas mot interaktionen mellan lärare och elev. Slutligen visar den tredje dimensionen en ytterligare modell i form av en relationell och didaktisk stjärna. Modellen synliggör såväl relationella aspekter som didaktiska aspekter av undervisningen. Vidare problematiserar PeRL hur lärare kan ta fram relationella och didaktiska anpassningar för att skapa nya möjligheter för elevernas växande och utveckling.

Det här kom forskarna fram till

Läraryrket består av både en relationell och en didaktisk dimension. Ett framgångsrikt relationellt lärarskap innebär att läraren hanterar båda dessa aspekter samtidigt i undervisningen. Klassrumsforskning visar hur framgångsrika lärares sätt att relatera till sina elever kan beskrivas som pedagogisk takt och hållning. Det innebär att läraren möter varje elev utifrån vars och ens olika behov. Med en inkluderande hållning skapas pedagogiska möten, där läraren som person möter eleven som person. När läraren söker kontakt och försöker förstå vem eleven är, blir undervisningen också meningsfull att delta i. Resultaten visar hur lärarens pedagogiska taktfullhet och hållning är av vikt för alla elever, men av särskild betydelse för elever som befinner sig i sårbara livssituationer.

Så kan du förstå och använda forskningen

PeRL kan både användas som en flerdimensionell modell för empiriska klassrumsstudier och för att utveckla ett relationellt lärarskap. Det kan användas för att stödja lärare i praktiken att reflektera över relationella värden och utveckla sin undervisningsmiljö. Som ett nytt inkluderande perspektiv inom utbildningssystemet kan PeRL också användas för att stödja en realisering av barnkonventionen.

Titel: Pedagogical Relational Teachership (PeRT) - a multi-relational perspective

Tidskrift: International Journal of Inclusive Education (2019)

Författare: Ann-Louise Ljungblad, lektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, för mer info kontakta Ann-Louise Ljungblad: ann-louise.ljungblad@gu.se

Länk till artikel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2019.1581280

Resultaten presenteras även i boken Relationellt lärarskap och pedagogiska möten (2018): https://www.studentlitteratur.se/#9789144125275/Relationellt+lärarskap

Publicerat tisdag 1 september 2020