Vidare läsning

Här hittar du förslag på litteratur för fördjupning och länkar till andra aktörer.

Litteratur för fördjupning

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur.

Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik- att bygga broar. Stockholm: Liber AB.

Backlund, I., Högdin, S. & Spånberger Weitz, Y. (red.) (2017). Skolsocialt arbete. Skolan som plats för och del i det sociala arbetet. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Bengtsson, A., Kempe Olsson, M., & Necovski, I. (2017). EHM – Elevhälsomötet: en främjande, förebyggande och lärande modell. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

Gustafsson, L.H. (2010). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.

Guvå, G., & Hylander, I. (2017). Elevhälsa som främjar lärande – om professionellt samarbete i retorik och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Hornstrup, C. (2012). Systemiskt ledarskap och organisationsutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Hjörne, E., & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Iwarsson, P. (2014). Samtal i skolan. En möjlighet till utveckling. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

Iwarsson, P. (2016). Du behövs som vuxen. Stockholm: Gothia fortbildning AB.

Jakobsson, I., & Lundgren, M. (2013). Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd: viktigare än diagnos. Stockholm: Natur & Kultur.

Johansson, O., & Svedberg, L. (2013). Att leda mot skolans mål. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Hemmi, K., Kornhall, P., & Ryve, A. (2016). Skola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur.

Lehtinen, J., & Jakobsson Lundin, J. (2016). Psykologi i klassrummet. Falun: Lärarförlaget.

Lennéer Axelson, I., & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Lindqvist, M. (2017). Elevhälsoarbete för specialpedagoger. Lund: Studentlitteratur.

Milerad, J., & Lindgren, C. (2014). Evidensbaserad elevhälsa. Lund: Studentlitteratur.

Milerad, J., Solders Wändahl, Y., & Swensson, M. (2016). Leda och organisera medicinsk elevhälsa. handbok för vårdgivare, skolledare och verksamhetschefer. Lund: Studentlitteratur.

Olsson, S. (2016). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.

Partanen, P. (2012). Att utveckla elevhälsa. Östersund: Skolutvecklarna Sverige AB.

Persson, B., & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber.

Robinson, V. (2015). Elevnära skolledarskap. Falun: Lärarförlaget.

Scherp, H-Å. (2015). Lärandebaserad skolutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket. (2019). Hälsa för lärande – lärande för hälsa. Stockholm: Skolverket.

Skolverket & Socialstyrelsen. (2016). Vägledning för elevhälsan. Socialstyrelsen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). Det lilla ordet främst. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Thylefors, I. (2013). Babels torn: om tvärprofessionellt teamsamarbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.

Österberg, J. (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken – konsten att lösa problem och nå resultat. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

Länkar till andra aktörer

Publicerat onsdag 10 maj 2023