Bilden visar några vuxna och elever i ett klassrum

Skolans systematiska elevhälsoarbete

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att utveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på anpassningar av lärmiljön och att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst handlar det om att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

I flera av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar betonas att skolans förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete behöver systematiseras för att utvecklas i enlighet med elevernas behov.

Skolan har enligt styrdokumenten ett gemensamt uppdrag kring hälsa och lärande. I ett systematiskt elevhälsoarbete behöver den samlade elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede. På så sätt möjliggörs fler perspektiv, en djupare förståelse och fler förslag på främjande, förebyggande och särskilda insatser.

En elevhälsoplan kan användas som underlag för att systematisera skolans elevhälsoarbete. Planen blir på så sätt ett stöd för rektor att leda elevhälsoarbetet på skolan.

Skolans gemensamma uppdrag

En framgångsfaktor i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är att synliggöra det gemensamma uppdraget kring hälsa och lärande. Elevhälsoarbete behöver genomsyra hela skolans verksamhet. Elevernas hälsa på samma sätt som deras kunskapsresultat behöver påverka skolans utvecklingsarbete. Då hälsa och lärande förutsätter varandra blir en god elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Det innebär att elevhälsans personal tillsammans med lärare och övrig personal behöver samverka systematiskt. På så sätt möjliggörs ett gemensamt lärande både i det vardagliga arbetet och över tid. 

Den samlade elevhälsan

I Vägledning för elevhälsan går det att läsa om vikten av att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete som ett led i att ständigt utveckla skolverksamhetens kvalité för ökad likvärdighet och måluppfyllelse. I Skollagen samlas den tidigare skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i den samlade elevhälsan. Syftet är att genom samverkan komma åt en tvärprofessionell kompetens. Den samlade elevhälsans kompetens ska tas tillvara tidigt i skolans vardag. På så sätt möjliggörs ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete.

I Skollagen, kap 2 25§ står följande:

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Enligt Vägledning för elevhälsan är målet att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever. Forskning visar på betydelsen av att formulera mål för den samlade elevhälsans arbete. Målen behöver kopplas till skolans prioriterade utvecklingsområden och det systematiska kvalitetsarbetet. För den samlade elevhälsan innebär det att analysera och följa upp hur arbetet skapat förutsättningar för eleverna att uppfylla båda skolans kunskaps- och värdegrundsmål. Genom en systematisk uppföljning av vilka effekter elevhälsans arbete bidrar till möjliggörs ett kollegialt lärande över tid.

Elevhälsoplan - en stödjande struktur

En framgångsfaktor i skolans systematiska elevhälsoarbete är att synliggöra det gemensamma uppdraget i en övergripande plan som många skolor kallar skolans elevhälsoplan. Planen är en karta som vägleder skolans gemensamma elevhälsoarbete framåt men också en beskrivning av hur elevhälsoarbetet behöver utvecklas, varför och på vilket sätt. Den används för att systematiskt följa kvalitetsutvecklingen över tid och för att kunna se effekterna av elevhälsoarbetet. Skolans elevhälsoplan blir då en stödjande struktur som skapar möjligheter att ligga steget före och att skapa en arbetsorganisation för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. En genomarbetad elevhälsoplan bidrar till det systematiska målmedvetna elevhälsoarbetet. Skolans elevhälsoarbete synliggörs på så sätt för alla, även för elever och för vårdnadshavare.

Att leda elevhälsoarbete

Rektor ansvarar för att alla som arbetar i skolan verkar för elevers lärande och utveckling mot utbildningens mål. Rektor behöver både leda den samlade elevhälsan som ett tvärprofessionellt team men också leda skolans gemensamma elevhälsoarbete. Forskning visar att rektor behöver våga hävda att elevers lärande och utveckling är utgångspunkten och målet för alla professioners arbete i skolan. De olika kompetenserna ska samverka och bidra inte bara till enskilda elevers lärande, utan även verka i grupper och för skolan som organisation.

I sin roll som ledare för skolans systematiska elevhälsoarbete behöver rektor skapa förutsättningar för samverkan mellan lärare, övrig skolpersonal och den samlade elevhälsan. Rektor behöver organisera och avsätta tid för ett gemensamt arbete med analys, planering, genomförande och uppföljning, både i vardagen och över tid. Skolans elevhälsoplan blir ett stöd för rektor att leda det systematiska elevhälsoarbetet mot de nationella målen.

Publicerat onsdag 19 oktober 2016 Granskat tisdag 6 december 2016
Bilden visar informationsbladet Att höja skolans elevhälsokompetens

Nätbaserad kurs

Den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning är en årligen återkommande kurs som vänder sig till rektorer och elevhälsoteam.

Den 3 september 2018 startar en ny omgång av kursen.
Intresseanmälan är öppen fram till 30 mars 2018. Det är rektor som gör intresseanmälan.

Informationsblad 2018 (PDF-dokument, 1 kB)

Bilden föreställer en flicka som gungar

Sök stöd hos oss

Behöver ni hjälp att utveckla skolans elevhälsoarbete? Välkommen med er förfrågan!

Elever och pedagog

Sök bidrag från oss

Hos oss kan du söka bidrag för utvecklingsprojekt och regionala utbildningsinsatser. Läs mer på våra sidor om SIS-medel.

SPSM:s rådgivare

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar 12.00 till 16.00 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.