Så här ansöker du

  • Om du inte har inloggningsuppgifter skapar du ett konto genom Bidragsportalen.
  • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter och en kod för underskrift i ett e-postmeddelande.
  • Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Du skickar ansökan genom att signera med den kod som du fått tidigare.
  • Du kan senare logga in till bidragsportalen för att följa handläggningen.

Senaste ansökningsdag

Ansökan görs retroaktivt en gång per år, senast 30 november. Ansökan som görs avser perioden 1 december till 30 november.

De lärosäten som inte kan redovisa samtliga kostnader för bidragsåret får redovisa dem i ansökan för nästa år. Då är det viktigt att det tydligt framgår från vilket datum redovisningen avviker från de fastställda perioderna. Ansökan får dock inte innehålla kostnader för mer än 12 månader.

Redovisningskrav

Varje bidragsmottagare ska lämna revisorsintyg en gång per år. Intyget lämnas i samband med ansökan. Av intyget ska bland annat tidsperiod och mottaget belopp framgå. Det är viktigt att revisorsintyget har följt de revisorsanvisningar som SPSM har tagit fram. Anvisningar finns till höger att ladda ned. Om bidraget för året uppgår till minst fem prisbasbelopp ska intyget utfärdas av en auktoriserad eller godkänd revisor. För 2019 gäller det bidrag om minst 232 500 kronor. Om bidraget understiger fem prisbasbelopp kan annan extern revisor utfärda intyget. Lärosätets internrevisor är inte extern och kan därför inte utfärda intyget.

Mer information om auktoriserad eller godkänd revisor hittar du hos Revisorsinspektionen.

Publicerat tisdag 29 oktober 2019