Illustration av en grupp människor som sitter i möte runt ett bord. En står upp och talar till de andra.

Universitet och högskola

Universitet och högskolor kan söka statsbidrag från SPSM. Via menyn till vänster kan du läsa om hur du ansöker och viktiga tidpunkter.

Särskilt utbildningsstöd

Lärosäten kan söka särskilt utbildningsstöd för att kunna erbjuda stöd till personer med funktionsnedsättning som är i behov av detta för att kunna genomföra sina studier.

Bidraget gäller för stöd till studenter med svåra rörelsehinder, och, eller psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förordning om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd (SFS 2011:1163).

Kostnader lärosäten kan få bidrag till

Universitet och högskolor beviljas bidrag till mentorsstöd, anteckningsstöd och stöd vid förflyttning. Bidrag fördelas utifrån antalet timmar de olika stödinsatserna uppgår till. De senaste åren har bidraget inte räckt till lärosätens ansökningar om bidrag. Bidraget har då räckt till ungefär 80-90 procent av ansökt belopp.

Kostnadstak

Från och med 2016 inför SPSM ett kostnadstak på 200 kronor per timme för samtliga stödinsatser. I timersättningen ingår sociala avgifter och semesterersättning. Detta innebär att lärosätena ej ska redovisa kostnader som överstiger 200 kronor per timme i ansökan. Det är universitetet eller högskolan som ansvarar för stödet.

Kostnader man inte får bidrag till

Särskilt utbildningsstöd är ett komplement till andra stöd och vi ger inte bidrag för stöd som andra aktörer bör tillgodose, exempelvis

  • personlig assistent
  • utbildning och samordning av mentorer
  • pedagogisk handledning
  • alternativa examinationsformer
  • hjälpmedel
  • administrativa kostnader
  • fortbildning av personal

Information och uppföljning

Publicerat tisdag 15 december 2020