Tre barn sitter runt ett bord och tittar på en läsplatta

Utvecklingsprojekt

Behöver din verksamhet utvecklas för att gynna alla barn och elever? Skolor och förskolor inom skolväsendet är välkomna att söka bidrag till projekt som syftar till att öka måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning. Bidraget som kan sökas för utvecklingsprojekt är inom ramen för anslaget särskilda insatser på skolområdet, SIS.

En viss del av anslaget till utvecklingsprojekt kommer under 2023 att avsättas för vissa prioriterade områden. Gemensamt för de prioriterade områdena är att det är det finns begränsningar vad gäller skolform eller målgrupp.

Om du som fristående aktör inom vuxenutbildningen vill genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Den statliga specialskolan kan inte få bidrag.

Utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. 

Utvecklingsprojekt kan till exempel omfatta tillgänglig lärmiljö, främja närvaro, språkutvecklande arbetssätt eller utveckling av lek och miljöer.

Ansökan är öppen för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den statliga specialskolan kan inte beviljas bidrag. Om du som fristående aktör inom vuxenutbildningen vill genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Ansökan för utvecklingsprojekt är öppen mellan 1 september och 30 november 2023. Utvecklingsprojekten kan vara max 12 månader och genomförs läsår 2024/2025. Samma ansökningstid gäller oavsett ansökan om ett första projektår eller ansökan om ett andra år för utvecklande fortsättningsprojekt.

Läs mer om utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

En viss del av anslaget till utvecklingsprojekt kommer under 2023 att avsättas för vissa prioriterade områden. Gemensamt för de prioriterade områdena är att det är det finns begränsningar vad gäller skolform eller målgrupp. 

Prioriterade områden 2023

Utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning eller blindhet

Behöver du och dina kollegor, exempelvis pedagoger och assistenter och även vid behov it-tekniker, fortbildning inom lärverktyg och kommunikation för att kunna möta barn och elever med synnedsättning, med eller utan andra funktionsnedsättningar?

Under 2023 erbjuder vi möjligheten att löpande kunna söka bidrag för avgränsade insatser som kommer barn och elever med synnedsättning till nytta. Projekt får vara max sex månader. För projekt som planerar att starta 2023 är ansökningsperioden löpande mellan 16 januari till 30 juni 2023. Unikt för den här prioriteringen är att det är möjligt att ha en eller ett fåtal barn eller elever som målgrupp för projektet. 

Läs mer om utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning

Utvecklingsprojekt kopplade till SPSM-kurs inom vuxenutbildningen

Under 2023 kommer utvecklingsprojekt som genomförs i anslutning till kursen Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning att prioriteras. I anslutning till kursens slutuppgift finns möjlighet att lämna in sin ansökan. Tanken är att kursen i kombination med bidraget för utvecklingsprojekt ska leda till kompetensutveckling och förbättringsarbete inom vuxenutbildningen. Ansökan inom denna prioritering är öppen i anslutning till kursens avslutning, det vill säga vid två tillfällen under 2023. Projekttiden kan vara max sex månader. Mer information om prioriteringen och hur ni ansöker, bedöms och redovisar hittar ni här.

Läs mer om utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen

Publicerat torsdag 9 mars 2023