Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän inom skolväsendet kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser som motsvarar grundskola eller gymnasieskola. Insatsen ska avse elever med funktionsnedsättning.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan söka bidrag för samordnade insatser för elever med ytterligare funktionsnedsättning.

Vad är en regional utbildningsinsats?

Insatsen ska vara till för elever som har likartade behov av särskild pedagogisk kompetens och tillgänglighet i undervisningssituationen. Insatsen ska så långt det är möjligt vara integrerad i den ordinarie utbildningsmiljön.

En regional utbildningsinsats kan också vara träffar där elever och berörd personal utvecklar undervisningssituationer i elevens vardagliga skolmiljö. Träffarna kan äga rum ett antal gånger per läsår. Det brukar kallas temporär utbildningsinsats.

Insatserna ska vara regionalt samordnade av flera kommuner som inte har möjlighet att erbjuda sådan undervisning var och en. Den skolhuvudman som arrangerar insatsen ska ta emot elever från andra kommuner i stor utsträckning. Andelen elever från andra kommuner måste uppgå till minst en fjärdedel av det totala antalet elever i den regionala utbildningsinsatsen.

En förutsättning för att få bidrag är att skolhuvudmannen som arrangerar insatsen har en överenskommelse med andra kommuner.

Bidrag

Skolan kan få bidrag till

  • merkostnader för lärarlöner
  • särskilt stora kostnader för elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder

Skolan kan inte få bidrag till

  • utbildningsinsatser som inte bedöms ha merkostnader för undervisning eller särskilt stora elevvårdskostnader
  • utbildningsinsatser där elever från andra kommuner bara tas emot i mån av plats.

Skolan får inte bidrag om ersättningen per elevplats från elevens hemkommun överstiger kostnaderna per elevplats.

Bidrag kan också sökas av skolhuvudmän som anordnar utbildning för ungdomar med svår synskada, vilka efter grundskolan behöver ett så kallat mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Vilken återkoppling krävs?

Skolhuvudmannen ska lämna in en redovisning för verksamhetsåret senast den 15 december.

Publicerat onsdag 30 oktober 2019