Regionala utbildningsinsatser

Som skolhuvudmän inom skolväsendet kan ni tillsammans i en region söka bidrag för regionala utbildningsinsatser som motsvarar grundskola eller gymnasieskola. Insatsen ska gynna elever med funktionsnedsättning.

Insatsen ska vara till för elever som har likartade behov av särskild pedagogisk kompetens och tillgänglighet i undervisningen. 

En regional utbildningsinsats kan också vara träffar där elever och berörd personal tillsammans utvecklar undervisningssituationer i skolmiljön. Träffarna kan äga rum ett antal gånger per läsår. Det brukar kallas temporär utbildningsinsats.

Insatserna ska vara regionalt samordnade av flera kommuner som inte har möjlighet att erbjuda sådan undervisning var och en. Den skolhuvudman som arrangerar insatsen ska ta emot elever från andra kommuner i stor utsträckning. Andelen elever från andra kommuner måste uppgå till minst en fjärdedel av det totala antalet elever i den regionala utbildningsinsatsen.

Även grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan söka bidrag för samordnade insatser för elever med ytterligare funktionsnedsättning.

Bidrag

Skolan kan få bidrag till:

  • merkostnader för lärarlöner
  • särskilt stora kostnader för elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder.

Skolan kan inte få bidrag för:

  • mer än den totala kostnaden per elevplats
  • de kostnader som täcks av interkommunal ersättning.

Skolhuvudmän som anordnar utbildning för ungdomar med svår synskada kan också söka bidrag. Det gäller ungdomar som efter grundskolan behöver ett så kallat mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Ansökan

Ansökan för regionala utbildningsinsatser är öppen mellan 1 maj och 30 september för kommande verksamhetsår.

I dokumentet ansökan regional utbildningsinsats (Word-dokument, 114 kB) kan du se vilka frågor som ingår i ansökan. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Så här ansöker du

  • Om du inte har inloggningsuppgifter skapar du ett konto genom Bidragsportalen.
  • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter och en kod för underskrift i ett e-postmeddelande.
  • Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen.
  • Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Du skickar ansökan eller redovisningen genom att signera med den kod som du fått tidigare.
  • Du kan senare logga in till bidragsportalen för att följa handläggningen.

Beslut

Vi beräknar att kunna ge ett preliminärt besked i november. Beslut fattas i januari. En notifiering skickas ut till den som skickat in ansökan.

Beslutet hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen, alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget. Utbetalning av bidraget sker vid fyra tillfällen under året, i mars, juni, september och december.

Redovisning

Redovisningen öppnas 1 november. Sista dag för redovisning av verksamhetsåret är den 15 december. 

Redovisningen gör du i bidragsportalen.

I dokumentet slutredovisning regional utbildningsinsats (Word-dokument, 117 kB) kan du se vilka frågor som ingår när du ska redovisa. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

 

Publicerat onsdag 3 maj 2023