Omvårdnadsinsatser rörelse­hinder­anpassad utbildning

Huvudmän för riksgymnasier med rörelsehinder- (Rh) anpassad utbildning kan söka bidrag för omvårdnadsinsatser.

Huvudmännen kan få bidrag för habiliteringsinsatser för de ungdomar som antagits till utbildningen. För de ungdomar som har rätt till boendeplats kan huvudmannen söka bidrag för boende och omvårdnad.

Vem kan söka bidraget

Regeringen beslutar (Skollagen 15 kap 9 §) vilka kommuner som får anordna specialanpassad utbildning i sin gymnasieskola.

Kommunerna i Umeå, Kristianstad och Stockholm och Stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg är huvudman för habiliteringen och boenden.

Andra ersättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten administrerar ersättningen till huvudmännen från hemkommun för boende och omvårdnad i boendet.

Myndigheten administrerar också ersättning från hemlandstingen för habilitering.

Information om kostnader för hemkommun och hemlandsting.

Publicerat fredag 2 september 2022