Frågor och svar om särskilt utbildnings­stöd

Här hittar du vanliga frågor och svar när det gäller särskilt utbildningsstöd.

Ansökan

Kan ni ge ett exempel på vilket stöd/merkostnad man kan ta med i sin ansökan som gäller en kort kurs, kurstyp 3?

Vilken typ av insatser som omfattas av särskilt utbildningsstöd framgår av ”Information om särskilt utbildningsstöd” som ligger på sidan Särskilt utbildningsstöd. Särskilt utbildningsstöd får omfatta insatser i kurstyperna 1-6 samt 22.

Varför måste vi uppskatta kostnader för november-december?

Det beror på att SPSM måste fördela hela bidraget innan årets slut. Vi har inget bemyndigande och kan därför inte fördela särskilt utbildningsstöd efter årsskiftet. För att hinna handlägga och betala ut bidraget behöver vi därför ha 20 november som sista redovisningsdatum.

Går det att överföra uppgifter vi redan angett i Schoolsoft till Bidragsportalen?

Nej, det finns ingen överföring från Schoolsoft till Bidragsportalen. Ni behöver uppge dessa uppgifter på nytt.

Kan vi redovisa kostnader för insatser vi inte ansökt om?

Ja. Det är dock viktigt, att precis som vid ansökan, beskriva och motivera insatsen noggrant. 

Vi har sökt pengar för handledning och kompetensutveckling. Kan vi i redovisningen ta med handledning för kuratorer? Kan vi även ta med litteratur kopplat till kompetensutveckling i redovisningen?

SPSM kan bevilja bidrag för extern handledning för personal som arbetar med deltagare med funktionsnedsättning, vilket skulle kunna innefatta kuratorer. Bidraget omfattar endast handledning i grupp, och inte individuell handledning. Avseende kompetensutveckling beviljas enbart kostnader för kursavgift eller föreläsningar inom området funktionsnedsättning. Kostnader för litteratur, resor eller övernattningar beviljas generellt sett inte. 

Kan folkhögskolan ansöka om samt redovisa kostnader för revisorsintyget?

Nej, vad för typ av kostnader som omfattas av särskilt utbildningsstöd framgår av ”Information om utbildningsstöd” (PDF-dokument, 386 kB).

Kan vi redovisa kostnader om vi inte gjort en ansökan?

Det låter som att ni inte har skickat in någon ansökan. Om ni inte skickat in någon ansökan behöver ni ta kontakt med oss för att ni ska kunna redovisa kostnaderna.

Om vi har olika deltagare på en kurs under höst och vår, redovisas det som två olika kurser?

Ja, ni ska redovisa vårens och höstens kurser för sig, inklusive deltagare.

Kan man komma åt att se den ursprungliga ansökan för att kunna jämföra med den korrigerade rapporten?

Ja, ni hittar er ansökan i pdf-format under fliken Inskickade ansökningar i Bidragsportalen.

Hur redovisar vi kostnader för kompetensutveckling?

Det finns ett fält för kompetensutveckling i Bidragsportalens redovisningsformulär. 

Kan vi ange flera funktionsnedsättningar för en och samma deltagare i Bidragsportalen? 

Nej, ni ska ange den funktionsnedsättning som främst ger upphov till stödbehovet. Undantaget är ansökan och redovisning av kompetensutveckling – där kan ni ange flera funktionsnedsättningar.

Revisorsintyg

Var finns revisorsintyget?

Nytt för år 2021 är att SPSM har tagit fram ett formulär för revisorsintygen (PDF-dokument, 219 kB)  med tillhörande anvisningar. 

Stödperson

Kan ni beskriva funktionen stödperson?

En stödperson ska tillgodose deltagarnas behov i den dagliga livsföringen som inte annan part tillgodoser. Stöd i daglig livsföring innebär hjälp i vardagsrutiner som förflyttning, hygien, klädsel och måltider. Det innefattar stöd i att kommunicera och att skapa och upprätthålla sociala kontakter. Stödpersonens arbetsuppgifter kan också vara att planera och göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg. Det inbegriper till exempel påminnelser, vägledning, uppmuntran och stöd i skrivning och läsning. Vid boende på folkhögskolans internat omfattar bidraget även stöd till deltagaren i hushållsarbete, vid fritidsaktiviteter och läxläsning. Det är bara arbetsuppgifter som innebär stöd till deltagaren som är bidragsgrundande.

Kan ni utveckla vad begreppet kostnadstäckning står för?

Om skolorna söker bidrag för högre kostnader än vad SPSM har att fördela, kan inte skolorna få full täckning för kostnaderna avseende stödperson. Bidraget täcker då enbart en viss procentsats av kostnaderna.

Vad blir kostnadstäckningen för stödperson?

Vad kostnadstäckningen för bidragsåret slutligen blir vet vi inte förrän alla skolor har redovisat sina kostnader i slutet av november. Den slutliga fördelningen är baserad på folkhögskolornas redovisade belopp och följaktligen ser vi först då vad årets kostnadstäckning blir.

Ingår kollektiva pensionsförsäkringar i beräkningen av genomsnittlig lönekostnad?

Ja, avtalade sociala avgifter ska tas med.

Hur definierar ni sociala avgifter?

Sociala avgifter definieras som de lagstadgade arbetsgivaravgifter och kollektivt avtalade avgifter (för exempelvis pension och försäkring, inklusive särskild löneskatt) som arbetsgivaren betalar för den anställde.

Vi har haft tillskott av en stödperson. Hur anger vi tjänstegrad i redovisningen om personen till exempel arbetat 75% under enbart hösten?

Låt säga att personen har arbetat 75 % under exempelvis augusti tom december, vilket motsvarar 153 dagar. Personens tjänst motsvarar då (153*0,75)/365 = 31,4 % på helårsbasis.

Hur avgörs frågan om det är skolan, SPSM eller kommunen enligt LSS som ska stå för kostnader för stödpersoner?

Det är kommunen eller Försäkringskassan som prövar stöd enligt LSS. Särskilt utbildningsstöd får omfatta de insatser som inte annan part tillgodoser.

Samordnare stödperson

Vad är villkoren för samordnare stödperson?

Om en skola har många anställda stödpersoner kan det uppstå merkostnader för samordning av deras arbete. SPSM kan då bevilja bidrag till lönekostnader för samordningen. En förutsättning för att kunna få bidrag är att skolan har minst tio årstjänster stödperson med finansiering från SPSM. Med årstjänster avses hur många heltidstjänster skolan har sammanlagt och inte antalet anställda.

Permittering

Hur räknas permittering?

Om ni under året haft permitteringar ska ni redovisa de faktiska kostnader ni haft. Har ni exempelvis permitterat en stödperson med 60 % minskad arbetstid kommer ni att ha lönekostnader som motsvarar 47,5 % av dennes ordinarie lön och antalet årsarbetare (förutsatt en heltidstjänst) minskar med 0,6 årsarbetare för den perioden personen varit permitterad. Detta kan innebära att ni kommer att ha relativt högre kostnader jämfört med omfattning för era stödpersoner. Är skillnaden stor kan ni med fördel lämna en kommentar i samband med att ni redovisar kostnaden.

Sjukskrivningar

Vid uträkningen av årstjänster har vi tagit hänsyn till om stödpersoner haft längre sjukskrivningar under året. Vi har haft en timanställd som vikarie och timmarna från dennes tjänst räknades in i antal helårstjänster. Har vi gjort rätt?

Ja, i de fall ni behövt ta in en vikarie ska dennes arbetstid räknas in i antalet helårstjänster stödperson. Har en anställd stödperson varit sjuk och ni tagit in en vikarie får ni inkludera samtliga faktiska kostnader för båda dessa.

Försenad avtalsrörelse

Merparten av våra stödpersoner är medlemmar i Kommunal, och i 2020 års bokföring kommer det inte att utbetalas några nya/retroaktiva löner. Hur blir det med redovisningen för 2021, måste vi räkna bort de retroaktiva lönerna som avser 2020 från bokförda belopp?

Ni tar med de kostnader som finns med i bokföringen för det år som redovisningen avser. Alltså faktisk kostnad för året, oavsett när arbetstiden är utförd.

Bidragsportalen

Kan vi vara flera från en folkhögskola som kan komma åt samma ansökan? 

Ja, flera personer på en och samma skola kan ha tillgång till en och samma ansökan. Det är kanske flera administratörer som behöver kunna fylla i en ansökan samt en rektor som behöver kunna signera ansökan. Inloggningsuppgifterna är individuella, har du ingen inloggning behöver du ansöka om dessa i Bidragsportalen under ”registrera ny användare”. Har du glömt dina inloggningsuppgifter kan du kontakta oss.

Om er skola ansöker om flera olika bidrag hos SPSM kan det betyda att en och samma person kan behöva ha flera inloggningsuppgifter. Varje inloggningsuppgift är nämligen knuten till en behörighet att ansöka om ett visst bidrag.

Uppskattade kostnader för tolk

Vi har en distanskurs på en termin med bland annat en döv deltagare. Sista kurstillfällena kommer att vara i december. Kan vi redovisa uppskattad kostnad för hela terminen nu i november?

Ja, det är precis så ni ska göra.

Övrigt

Vad är skillnaden mellan särskilt utbildningsstöd och förstärkningsbidrag?

Förstärkningsbidraget avser förstärkta lärartjänster och är Folkbildningsrådets bidrag, men SPSM handlägger bidraget åt dem och har gjort det under väldigt många år. Det är alltså Folkbildningsrådet som beslutar om samt utbetalar förstärkningsbidraget.

Särskilt utbildningsstöd å andra sidan handläggs, beslutas och utbetalas av SPSM. Bidraget avser bidrag för stödpersoner, kompetensutveckling och övriga stödinsatser.

Beviljas bidrag för funktionsvariationerna ADHD och ADD?

Ja, ADHD och ADD klassas som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tillhör målgruppen för särskilt utbildningsstöd.

Måste kompensutveckling hållas av en extern?

Ja, kompetensutveckling måste hållas av en extern part.

Kan det som åligger rektorn gällande ansökan och redovisning delegeras till en biträdande rektor? 

Ja, rektorn kan delegera uppgiften, men det är alltid rektor som har ansvaret för de uppgifter som skickas in.

Hur kan vi säkerställa att pedagogerna på folkhögskolorna hanterar känsliga uppgifter om diagnoser på rätt sätt, så att dessa inte hamnar i orätta händer? 

Detta är den enskilda skolans ansvar och inget vi kan ge råd kring.

Publicerat måndag 14 februari 2022