Bidrag till utvecklingsprojekt

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under åren 2015 till och med 2018 fördelat bidrag till 33 utvecklingsprojekt vid folkhögskolor i syfte att utveckla lärmiljön för deltagare med funktionsnedsättning.

SPSM har sedan 2014 möjlighet att fördela bidrag för analyser och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. SPSM gav i uppdrag under 2014 till Linköpings universitet att kartlägga hur folkhögskolor arbetar med deltagare med funktionsnedsättning. Resultatet sammanställdes i rapporten Olika tillsammans. Här identifierade man bland annat att det fanns stort behov av mer kunskap om funktionedsättningar, specialpedagogiska förhållningssätt och bemötande samt användandet av teknik i lärandet.

Från 2015 fram till och med 2018 fanns därför möjligheten för folkhögskolor söka bidrag till att utveckla lärmiljön för deltagare med funktionsnedsättning. För att sprida lärdomar har SPSM sammanställt rapporter från de utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017 och 2018. Denna sammanställning finns att ta del av nedan. I en stor del av de genomförda projekten låg tyngdpunkten på att kompetensutveckla folkhögskolans personal. Detta var en bidragande orsak till att SPSM 2019 istället införde möjligheten att söka statsbidrag för kompetensutveckling inom funktionsnedsättningsområdet.

Utvecklingsprojekt i folkhögskolor

Ta del av vad andra gjort i sina projekt på:

Publicerat onsdag 2 februari 2022