Särskilt utbildningsstöd

Folkhögskolor har möjlighet att söka bidrag för stödpersoner och andra insatser till deltagare med funktionsnedsättning.

Bidrag för stödpersoner

Specialpedagogiska skolmyndigheten kan bevilja bidrag till lönekostnader för stödpersoner som har en anställning som assistent eller stödperson. Det gäller oavsett vilken yrkesutbildning personen har. För att bidrag ska beviljas måste anställningsförhållandet motsvara arbetsuppgiften. Folkhögskolan ansvarar för stödet och är arbetsgivare för stödpersonerna. SPSM fastställer ett tak för lönekostnaderna. Taket beräknas utifrån medianen av skolornas medellöner för stödpersoner.

Övriga stödinsatser

Folkhögskolan kan söka bidrag då merkostnader för insatserna inte täcks genom folkhögskolans ordinarie statsbidrag eller av annan finansiär.

Bidrag till insatser för deltagare med funktionsnedsättning handlar alltid om merkostnader. Merkostnader är kostnader som skolan har för deltagare med funktionsnedsättning, utöver vad som kan anses normalt för kursdeltagare. De insatser som folkhögskolan generellt gör ska självklart även omfatta deltagare med funktionsnedsättning. När skolans insatser behöver utökas väsentligt på grund av att en deltagare har större behov än andra, kan skolan börja beräkna merkostnader.

Övriga stödinsatser som folkhögskolan kan söka bidrag för:

  • tolk för studerande som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet
  • anpassning av teknisk utrustning
  • merkostnader för läromedel och studiematerial
  • handledning av personal
  • samordning av stödpersoner
  • kompetensutveckling för personal

Fullständig information om vilka merkostnader som skolan kan få bidrag för finns i dokumentet "Information om särskilt utbildningsstöd folkhögskola".

Inget bidrag för andra aktörers ansvar

Specialpedagogiska skolmyndigheten beviljar inte bidrag för insatser som ska tillgodoses av andra aktörer till exempel kommun och Försäkringskassa, eller genom andra stödåtgärder av den som svarar för utbildningen.

Räcker bidraget?

De senaste åren har de avsatta pengarna för särskilt utbildningsstöd varit lägre än de sökta beloppen. I fördelningen av bidraget prioriterar SPSM de övriga stödinsatser som räknas upp ovan, för dessa får folkhögskolan full kostnadstäckning. Om statsbidraget inte räcker till skolornas totala redovisade belopp sänks kostnadstäckningen för insatsen stödperson. Samtliga skolor får samma procentuella fördelning av det redovisade bidragsbeloppet.

Krav på revisorsintyg

I förordningen om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd (2011:1163) står att de som tar emot statsbidrag är skyldiga att lämna ekonomisk redovisning. Enligt förordningen ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg. Anvisningar för intyget finns i dokumentet Revisorsanvisningar (PDF-dokument, 46 kB).

Bidrag som uppgår till fem prisbasbelopp eller mer ska intygas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Bidrag under fem prisbasbelopp kan istället intygas av en utsedd revisor. Med det menas en oberoende person som granskar folkhögskolans redovisning enligt anvisningarna. Intyg för år 2020 ska vara SPSM tillhanda senast den 15 april 2021. Intygen skickas föredragsvis i digital form till sus@spsm.se. Vill man skicka i pappersform går det bra att skicka till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statsbidragsenheten
Box 1100
87129 Härnösand

Särredovisning av kostnader

För att det ska vara tydligt hur bidraget används måste kostnader som finansieras med särskilt utbildningsstöd bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

SPSM kan begära in underlag som styrker uppgifterna i folkhögskolornas redovisning av kostnader för särskilt utbildningsstöd. Vid en kontroll ska folkhögskolan kunna ta fram ett utdrag från bokföringen. Utdraget ska endast innehålla kostnader och intäkter som hör till särskilt utbildningsstöd.

Publicerat torsdag 20 maj 2021