Inspirerande exempel

Varje år genomförs många spännande utvecklingsprojekt med stöd från oss. Här kan du fördjupa dig i fem av dessa och få tips om hur du skriver en rapport när du ska redovisa projektet till oss.

Barn i gråzonen

Projektet genomförde kompetensutveckling för personal i förskola om barn i behov av särskilt stöd och barn som anses befinna sig i en gråzon. Målet var att pedagogerna, genom regelbunden kompetensutveckling, skulle utveckla verksamheten, så att barn i behov av särskilt stöd och barn som betraktas vara i gråzonen, blir bemötta och förstås utifrån sina förutsättningar. Resultatet av projektet visar att pedagogerna har en ökad kunskap om hur förskolan kan förändra och anpassa sin undervisning utifrån barns olika behov.

Rapport från projektet Barn i gråzonen (PDF-dokument, 469 bytes)

Dramapedagogik för SFI-elever

Projektet använde dramapedagogik för att öka elevernas möjligheter att nå målen för sin utbildning. Målgruppen var elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter och tal- och språksvårigheter inom vuxenutbildningen på SFI. Målet var att genom dramaundervisning stärka elevernas möjlighet att nå ett funktionellt andraspråk, få en ökad självkännedom och ett ökat välbefinnande.

Rapport från projektet Dramapepdagogik för SFI-elever (PDF-dokument, 543 kB)

Forskningscirklar för inkludering och delaktighet

Syftet med projektet var att öka den pedagogiska medvetenheten hos lärare i grundskolan och förskoleklass, så att alla elever får möjlighet till delaktighet och inkludering. Målgruppen var lärare och alla elever på skolan. Målet var att kompetensutveckla alla lärarna och att alla elever ska få en anpassad utbildning. Projektet startade forskningscirklar där lärarna diskuterade vardagliga dilemman med kollegor. De har kunnat pröva att anpassa sina arbetsmetoder och ökat delaktigheten och inkluderingen på skolan för alla elever.

Rapport från projektet Forskningscirklar för inkludering och delaktighet (PDF-dokument, 424 kB)

Elevnära kursplaner

Projektets syfte var att öka elevernas delaktighet i sin utbildning i grundsärskolan och att utveckla lärarnas bedömningspraktik. Därför tog projektet fram ett bildmaterial som förtydligar kursplanernas innehåll. Bildmaterialet använde pedagogerna i undervisningssituationen. Arbetssättet har förtydligat de förmågor eleverna ska få möjlighet att utveckla, genom det centrala innehållet i kursplanerna, för både elever och personal.

Rapport från projektet Elevnära kursplaner (PDF-dokument, 3,2 MB)

Att göra det obegripliga begripligt

Projektet arbetade med att förbättra studiesituationen och lärmiljön på vuxenutbildningen och SFI för elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller dyslexi. Målet var att utveckla ett pedagogiskt rum, som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Projektets resultat visar att pedagogernas kunskapsnivå om undervisningsmetoder för målgrupperna ökade. Lärmiljön utvecklades och det pedagogiska rummet, där elever fick möjlighet till stöd, har fått positiva effekter på både individnivå och gruppnivå.

Rapport från projektet Att göra det obegripliga begripligt (PDF-dokument, 635 kB)

Publicerat onsdag 16 december 2015 Granskat tisdag 11 juli 2017