Utvecklingsprojekt

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning genom att genomföra utvecklingsprojekt.

Ni kan ansöka om bidrag, så kallade SIS-medel, till utvecklingsprojekt och till analyser. Syftet ska vara att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

I början av 2018 beviljade myndigheten 172 av 302 ansökningar för utvecklingsprojekt, de fick dela på 80 miljoner kronor. Nästa ansökningsomgång är öppen 4 maj till 31 augusti.

Här kan ni som ska söka bidrag till utvecklingsprojekt läsa om hur och när ni ansöker om bidrag, hur vi bedömer ansökan, när ni får ert beslut och hur ni ska redovisa bidrag efter projektslut.

Vad är ett utvecklingsprojekt?

Ett utvecklingsprojekt ska ha som syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Projektet ska ha mål som är kopplade till syftet med bidraget. I projektet genomför ni insatser eller aktiviteter för att nå projektets mål. Ett projekt är avgränsat i tid – det är inte er ordinarie verksamhet. Projektarbete är en arbetsform som är tillfällig. Det kan till exempel vara en projektledare som driver projektet och en eller flera personer som är med i en arbetsgrupp som arbetar med att genomföra projektet.

Förskolor och skolor kan söka bidrag

Förskolor och skolor, huvudmän inom skolväsendet, kan få bidrag för utvecklingsprojekt. Ett undantag är Specialskolan som inte kan få bidrag.

Vuxenutbildning

Observera att kommunal vuxenutbildning är skolhuvudman och därför är behörig att söka, det är däremot inte en fristående verksamheter inom vuxenutbildningen. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Bidrag för lönekostnader

Ni kan beviljas medel för utvecklingsprojekt 12 månader åt gången. Vi ger i huvudsak bidrag till lönekostnader för tjänster i projektledning och projektgrupp
Ni får inte bidrag till:

 • kostnader för inköp, resekostnader, byggnadsanpassningar eller utrustning
 • produktion av material och läromedel
 • ordinarie fortbildning

Så bedömer vi er ansökan

 • Vi säkerställer att ni är en behörig skolhuvudman, det vill säga en kommunal verksamhet eller en godkänd fristående verksamhet inom skolväsendet.
 • Vi granskar att syftet med projektet är att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt.
 • Vi kontrollerar att den primära målgruppen, de som genomförandet av projektet ska komma till godo, är barn och eller elever med funktionsnedsättning
 • Vi granskar om ansökan kan bedömas vara ett utvecklingsprojekt, det vill säga om där finns en tillfällig arbetsorganisation, med mål och aktiviteter som är avgränsade i tid.
 • Vi bedömer i vilken grad ansökan har identifierat behov hos en målgrupp i den egna verksamheten.
 • Vi bedömer i vilken grad målen och aktiviteterna är kopplade till varandra. Om aktiviteterna bedöms vara anpassade till målgruppen, samt om målen är uppföljningsbara.
 • Vi bedömer i vilken grad utvecklingsprojektet kan förbättra för målgruppen och om verksamheten kan tillvarata de kunskaper och erfarenheter som projektet är tänkt att leda till.
 • Avslutningsvis gör vi en bedömning av hela projektets kvalitet.

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) vet vi, utifrån såväl kunskap och erfarenheter som tillgänglig statistik, att pojkar generellt får mer specialpedagogiskt stöd än flickor, samt att vårt råd- och stödarbete i stor utsträckning riktas mot pojkar. Vi vet också att såväl forskning som utredningar visar att flickor med funktionsnedsättning hanteras annorlunda än pojkar, då deras svårigheter inte identifieras i lika hög utsträckning och både tolkas och bemöts annorlunda. I vår strävan efter att skapa förutsättningar för en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever med funktionsnedsättning, kommer vi särskilt beakta sådana utvecklingsprojekt som vill utveckla arbetssätt och metoder för att möta flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt.

Myndigheten vill vidareutveckla sitt stöd till vuxenutbildningen, vilket innebär att även ansökningar från vuxenutbildningen särskilt kommer att beaktas.

Så ansöker ni

Innan ni ansöker om bidrag är det bra att läsa följande dokument och diskutera med inblandade i projektet.

Inför ansökan om utvecklingsprojekt (PDF-dokument, 23 bytes)

Ansökningsperioden 4 maj–31 augusti 2018. Ansökan avser kalenderår 2019.

Ansökan om SIS-medel görs digital i SPSM:s bidragsportal. För att kunna logga in i bidragsportalen måste ni först registrera en användare hos oss via vår bidragsportal.

Observera! För att säkerställa att ni inte går miste om den information som ni skriver in i ansökningsformuläret, rekommenderar vi att ni först skriver texten i ett dokument och sparar som back-up.

Handläggningsprocess

 • Bedömningsarbete sker under september och oktober.
 • Preliminärt besked i november eller beslut om avslag.
 • Beslut om beviljade ansökningar i januari.

Besked och beslut hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen.

Använd vår logotyp

När ni berättar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter vill vi att ni använder vår bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss. Här kan ni hämta den.

Så redovisar ni

Redovisningen består dels av ett uppföljningsformulär och en ekonomisk redovisning i bidragsportalen av hur ni använt bidraget, och dels av en slutrapport som ni skriver enligt våra instruktioner för uppföljningsrapport (PDF-dokument, 200 bytes).

Sista dagen för att redovisa ert bidrag är den 1 februari eller enligt annan särskild överenskommelse som gjort med SPSM. Redovisningen gör du i bidragsportalen.

Inspirerande projekt i förskolor och skolor

Ta del av vad andra gjort i sina projekt på Bidrag till utvecklingsprojekt

Projekt som fått bidrag tidigare

I dokumenten nedan kan du se hur vi fördelat bidraget under olika år. Du kan se projektens rubriker och hur mycket respektive projekt fått i bidrag.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 27 november 2018