Elev och pedagog i sjukhusmiljö

Särskild undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus och på de behandlingshem som är knutna till en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.

Skollagen (2010:800), kap 24, §17. Elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i det vanliga skolarbetet och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus har rätt till särskild undervisning. Den kommun som har en sådan undervisning kan söka bidrag för kostnaderna för den.

Förutsättningar för att få bidrag är att undervisningen är förlagd till ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus och att undervisningen är öppen för elever från andra kommuner.

Bidrag

Kommunen får bidrag för den arbetstid lärare använder för undervisning enligt definition i skollagen, med tillhörande för- och efterarbete samt tid för mottagande och överlämnade av elev till hemskola. Bidrag lämnas till lönekostnader för lärartjänster. Kommunen får inte bidrag

  • till undervisning i elevens hem eller på annan plats än sjukhus eller motsvarande institution
  • för den tid som lärare använder för konsultation eller rådgivning om det inte är direkt knutet till mottagande eller överlämnande av en elev
  • till undervisning av syskon till en elev som vårdas på sjukhus.

Vilken återkoppling krävs

Skolhuvudmannen ska lämna in en redovisning för verksamhetsåret senast den 15 december.

Länk till sjukhuslärarnas förening

Vilka har fått bidrag

Nedan finns sammanställningar över hur bidraget för särskild undervisning på sjukhus fördelats under olika år.

Förteckning 2013 (PDF-dokument, 268 kB)

Förteckning 2014 (PDF-dokument, 245 kB)

Förteckning 2015 (PDF-dokument, 243 kB)

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 9 februari 2016