Särskilt utbildningsstöd

Bidrag för stödpersoner

Folkhögskolan kan beviljas bidrag till lönekostnader för stödpersoner som har en anställning som assistent eller stödperson. Det gäller oavsett vilken
yrkesutbildning personen har. För att bidrag ska beviljas måste
anställningsförhållandet motsvara arbetsuppgiften. Folkhögskolan ansvarar för stödet och är arbetsgivare för stödpersonerna. SPSM sätter ett tak för
lönekostnaderna. Taket beräknas utifrån medianen av skolornas medellöner för stödpersoner.

Övriga stödinsatser

Skolan kan söka bidrag då merkostnader för insatserna inte täcks genom folkhögskolans ordinarie statsbidrag eller av annan finansiär.

Bidrag till insatser för deltagare med funktionsnedsättning handlar alltid om merkostnader. Merkostnader är kostnader som skolan har för deltagare med funktionsnedsättning, utöver vad som kan anses normalt för kursdeltagare. De insatser som folkhögskolan generellt gör ska självklart även omfatta deltagare med funktionsnedsättning. När skolans insatser behöver utökas väsentligt på grund av att en deltagare har större behov än andra, kan skolan börja beräkna merkostnader.

Folkhögskolan kan söka bidrag för

  • Tolk för studerande som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet
  • Kursstödjare för studerande som har synnedsättning eller dövblindhet
  • Anpassning av teknisk utrustning
  • Merkostnader för läromedel och studiematerial
  • Tillgängliga transporter
  • Merkostnader för personal i samband med studieresa eller studiebesök
  • Handledning av personal
  • Samordning av stödpersoner

Fullständig information om vilka merkostnader som skolan kan få bidrag för finns i dokumentet "Information om särskilt utbildningsstöd folkhögskola" till höger.

Inget bidrag för andra aktörers ansvar

Man får inte bidrag för insatser som ska tillgodoses av andra aktörer till exempel kommun och Försäkringskassa, eller genom andra stödåtgärder av den som svarar för utbildningen.

Räcker bidraget?

De senaste åren har de avsatta pengarna för särskilt utbildningsstöd varit lägre än de sökta beloppen. I fördelningen av bidraget prioriterar SPSM övriga stödinsatser, som får full kostnadstäckning. Om statsbidraget inte räcker till skolornas totala redovisade belopp sänks kostnadstäckningen för insatsen stödperson. Samtliga skolor får samma procentuella fördelning av det redovisade bidragsbeloppet.

Kontroll av kostnader

SPSM kan komma att begära in underlag som styrker uppgifterna i folkhögskolornas redovisning av kostnader för särskilt utbildningsstöd. Vid en kontroll ska folkhögskolan kunna göra ett utdrag från bokföringen. Utdraget ska endast innehålla kostnader och intäkter som hör till särskilt utbildningsstöd. Det innebär att kostnader som finansieras med särskilt utbildningsstöd ska bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 3 januari 2017