Fotot visar Vänerskolan utifrån.

Om Vänerskolan

Vänerskolan i Vänersborg tar emot elever från Västra Götalandsregionen, Hallands län och Jönköpings län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10. 

Vi har en unik teckenspråkig miljö med tvåspråkig undervisning

Det som utmärker Vänerskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.

I vår rika teckenspråkiga skolmiljö är det gemensamma språket alltså svenskt teckenspråk. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller flera språk, sina kunskaper och sin självkänsla. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. 

Språkutvecklande arbetssätt i undervisningen

Vår personal är teckenspråkig med specialkunskaper och erfarenheter av tvåspråkig undervisning och att använda språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Vår ambition är att alla våra elever får en bra utbildning som lägger grund för fortsatta studier på gymnasiet och för framtida utbildningar och yrken.

Den auditiva och visuella miljön är extra viktig hos oss 

Med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö främjar vi kunskapsutvecklingen hos våra elever. Det ställer särskilda krav på den visuella och auditiva miljön. Skolan har en hörseltekniker som tillsammans med den pedagogiska personalen ständigt utvecklar skolans ljudmiljö. Våra klassrum är akustiksanerade och är utrustade med teleslingor. Vi har installerade lärarmikrofoner och elevmikrofoner. Hörtekniken i klassrummen anpassas fortlöpande efter rådande behov. Den visuella miljön är också viktig hos oss. Visuella signaler och interaktiva skrivtavlor i våra klassrum är exempel på anpassningar för att främja delaktighet och lärmiljö.

Resor och boende

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. För elever som har långt att dagpendla erbjuder vi elevboende, där eleverna kan bo under skolveckorna. På skolan finns även fritidshem.

Vänerskolan har funnits sedan 1877

Vänerskolan har funnits sedan 1877. Vänerskolans nuvarande skolbyggnad invigdes 12 september 1896. Den 12 september varje år firar vi därför Vänerskolans födelsedag.

Skolan har haft flera namn under åren och fick namnet Vänerskolan 1965. Förr i tiden skulle elever vid Vänerskolan och övriga dövskolor undervisas med hjälp av talmetoden och läppavläsning, den så kallade oralismen. Teckenspråket skulle inte användas i undervisningen. Beslut om den metoden togs på dövlärarkongressen i Milano 1880. När Sveriges riksdag 1981 erkände det svenska teckenspråket som förstaspråk för personer som är döva, började man undervisa eleverna i och på teckenspråk. Idag är Vänerskolan en tvåspråkig skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och svenska i en teckenspråkig lärmiljö.

På vissa bibliotek finns möjlighet att låna boken om Vänerskolans historia. Vänersborgs museum har också ett digitalt museum med bilder från Vänerskolans historia. Här kan du även fördjupa dig i Vänerskolans historia.

 

Om Vänerskolan

Vänerskolan finns i Vänersborg.
Vi har undervisning på svenska
och svenskt tecken-språk.

Skolan är två-språkig.

Vi tar emot elever från
Västra Götalands-regionen,
Hallands län och Jönköpings län.

Vi har förskole-klass och årskurs 1 till 10.

Tecken-språkig skola med
två-språkig undervisning

Det som är speciellt med Vänerskolan
är att våra elever får undervisning
både på svenskt teckenspråk och svenska.
Vi kallar det för tvåspråkig undervisning
i en teckenspråkig miljö.

Vi använder alla svenskt teckenspråk.
Alla kan vara med och känna sig hemma här.
Här får eleverna utveckla sina språk.
De utvecklar sina ämnes-kunskaper.
De får bättre själv-känsla och
utvecklas som personer.

Vi arbetar alltid med språket

Vår personal är tecken-språkig.
De kan mycket om tvåspråkig undervisning.
Deras sätt att arbeta utvecklar språket.

Alla våra elever ska få en bra utbildning.
Det är vår ambition.
Vi vill att alla elever ska kunna
gå på gymnasiet.
De ska kunna studera vidare
och få bra yrken i framtiden.

Vi har bra ljus och ljud i skolan

Det är extra viktigt för våra elever
att lär-miljön är bra.
De behöver kunna se tydligt.
Ljudet måste vara bra.

Vi har anpassat miljön.
Vi har interaktiva skriv-tavlor.
Det finns signaler som blinkar och lyser.
Det är två exempel på
anpassningar i våra klass-rum.

Resor och boende

Skolan ansvarar för elevernas resor
till och från skolan.
En del elever har långt till skolan.
De kan bo här.
Skolan kan ordna boende.
Eleven kan bo här hela veckan
eller delar av veckan.
På skolan finns också fritids. 

Vänerskolan finns sen 1800-talet

Vänerskolan har funnits sen år 1877.
Den 12 september 1896
invigde de den byggnad vi har nu.
Därför firar vi skolans födelsedag
den 12 september varje år. 

Skolan har haft flera olika namn.
Sen år 1965 heter den Vänerskolan.

Sen 1980-talet undervisar vi på
svenskt teckenspråk och svenska.
Förr skulle eleverna bara lära sig tala,
även om de inte hörde.
Det kallades oralism-metoden.
Teckenspråk var förbjudet på lektionerna.
Eleverna fick bara använda det
på rasterna.

Svenskt teckenspråk blev erkänt som
första-språk för döva år 1981.
Sen dess har Vänerskolan haft
två-språkig undervisning.

Läs mer

Vänerskolan Vänersborg

Malin Johansson Samordnare +46 10 473 62 84 Skicka e-post
Jonas Sandkvist +46 10 473 62 40 Skicka e-post
Publicerat torsdag 9 juni 2022