Att vara elev på Vänerskolan

Som elev på Vänerskolan får du tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10.

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan

Vi följer läroplanen för specialskolan. Det innebär att vi har kursplaner och kunskapskrav i svenska, engelska och moderna språk som är särskilt framtagna för specialskolan, där våra elever ska utveckla tvåspråkighet. Våra elever läser också rörelse och drama istället för musik och ett ytterligare ämne, svenskt teckenspråk. Övriga ämnen har samma kunskapskrav som grundskolan. Vår utbildning ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som elever får i grundskolan.

På Vänerskolan går även elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning och de läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Vårt elevhälsoarbete ska främja ditt lärande, utveckling och hälsa

All personal på skolan har ett ansvar att främja och förebygga våra elevers hälsa. Till vårt stöd i det arbetet har vi ett elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, psykolog, logoped och specialpedagog. Vi har även en skolläkare som kommer till skolan då och då. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer på skolan som främjar ditt lärande samt din utveckling och hälsa och även stödja din utveckling mot utbildningens mål. 

Elev- och föräldrainflytande

Som elev på Vänerskolan har du möjlighet att påverka skolarbetet, fritidsverksamheten, rasterna, maten och lärmiljön genom bland annat klassråd och elevråd. 

Vårdnadshavare har möjlighet att engagera sig i såväl Vänerskolans föräldraråd som i det nationella föräldrarådet. Det nationella föräldrarådet har en föräldrarepresentant från varje specialskola. 

Funderar du på om Vänerskolan är rätt skolalternativ för dig?

På Vänerskolan finns också möjlighet för dig som går i din hemskola i västra Sverige att prova på att vara elev på Vänerskolan genom deltidsutbildning.

Publicerat fredag 2 oktober 2020