Östervångsskolans historia

Östervångsskolan hade sin verksamhet vid Dalbyvägen/Östervångsskolan vid denna byggnad alltsedan start år 1871. Vid årsskiftet 2015/2016 flyttade skolan sin verksamhet till ny- och ombyggda lokaler på Tunaskolan.

Dövskola i Malmö innan 1871

Det fanns en dövskola i Malmö innan Östervångsskolan startade sin verksamhet 1871. Dövskolan i Malmö var en tillfällig lösning kring dövas undervisning i Skåne. Malmö stad hade motionerat i landstinget om en skola för döva och blinda barn. Landstingsmannen för Malmö stad, häradshövdingen, var den som överlämnat motionen.

Län, prästerskap och kommitté

Prästerskapet i Lund hade också haft frågan uppe till behandling. Det fanns förslag om att öppna en döv- och blindskola genom prästerskapets försorg. Även inom Kristianstads län motionerades 1865 om en skola för döva. Man beslöt där, liksom i Malmöhus län, att bilda en kommitté, som skulle undersöka möjligheterna och arbeta fram ett förslag.

Beslut om en för hela Skåne gemensam skola för döva, en skola endast för döva och inte för blinda, kom i Malmöhus läns landsting 1866 och i Kristianstads läns landsting ett år senare. Skolan skulle ligga i Lund.

Skånes gränser

Skolan tog från början emot elever som var bosatta inom Malmöhus län och Kristianstads län samt Malmö stad. De som bodde utanför Skånes gränser antogs inte.

Skolgångens längd varierade en del fram till 1889 års lag om att göra dövundervisningen obligatorisk. Eleverna gick för det mesta 6 år i skolan. Efter 1889 års lag blev skolgången 8-årig. Idag går eleverna 10 år på Östervångsskolan.

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019