Manillaskolans fritidshem i en teckenspråkig miljö

Manillaskolan erbjuder en rik och varierad fritidsverksamhet för såväl yngre som äldre barn. Fokus ligger på hälsa och lärande, där en mångfald av aktiviteter får ta plats under rasterna och i fritidshemmets verksamhet efter skolan.

Vi erbjuder en mängd olika rastaktiviteter 

På Manillaskolan erbjuder vi elever en mängd olika rastaktiviteter som drivs av skolans fritidsledare. Verksamheten är en naturlig träffpunkt och fyller en viktig social funktion i barnens skolvardag.

Våra fritidshem stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling

Vi har två fritidshem, Eken för de yngre barnen och Galaxy för de lite äldre.

Fritidspersonalen och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på elevernas lärande. Fritidspersonalen är till exempel med på lektionerna som resurspersoner under skoldagen. På så sätt kan de lätt följa upp det eleverna arbetar med i skolan även på eftermiddagen på fritids.

Fritidshemmet arbetar utifrån sin egen verksamhetsplan, vilken i sin tur bygger på läroplanen för fritidshemmet, för att stötta barnen i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Fritidshemmet bidrar till elevernas tvåspråkiga utveckling, där svenskt teckenspråk och svenska är levande språk i verksamheten.

Social kompetens, lek, rörelse och kreativitet

På fritidshemmet arbetar vi med att främja barnens samspel och sociala kompetens på flera olika sätt. Fritidshemmets personal stöttar barnen vid samlingar, spel, lekar och konfliktlösningar. Med stigande ålder får barnen i allt större utsträckning ta eget ansvar för olika aktiviteter.

Att röra på sig är viktigt för alla barns utveckling och inlärning. Detta bidrar vi till genom att erbjuda lekar och olika former av lag- och bollsporter. För att samtidigt stärka barnens sociala kompetens blandar vi åldersgrupper i leken.

Dans och rörelse till rytmer och musik stimulerar språk och ljud, och främjar barnens rumsuppfattning, styrka och smidighet.

På fritids stimulerar vi även den viktiga kreativiteten i barnet genom skapande verkstad. Vi syr, snickrar, arbetar i lera eller målar. Allt utifrån vad barnet själv väljer.

Uteliv

Vår fritidsverksamhet erbjuder mycket uteliv. Naturen stimulerar lek och avkoppling, men också kunskaper. Vi lär oss om växter och djur och ekologisk balans. Kunskap om allemansrätten och miljövård är en del av vårt uteliv.

Kultur

Vårt fritidshem jobbar för att stödja eleverna att utveckla sin kulturella identitet. Vi ger dem kunskap om vårt lands kultur, den teckenspråkiga kulturen och respekt för andras kulturer. Vi samtalar om värderingar och livsfrågor.

Publicerat onsdag 28 september 2022