Fritidsverksamhet i en tvåspråkig miljö på Manillaskolan

Manillaskolan erbjuder en rik och varierad fritidsverksamhet för såväl yngre som äldre barn. Fokus ligger på hälsa och lärande, där en mångfald av rastaktiviteter får ta plats.

Fritidshemmet bidrar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling i enlighet med läroplanen.

På Manillaskolan erbjuds en mängd olika rastaktiviteter som drivs av skolans fritidsledare. Verksamheten är en naturlig träffpunkt och fyller en viktig social funktion i barnens vardag.

Manillaskolans fritidshem

Manillaskolan har två fritidshem, Eken för de yngre barnen och Galaxy för de lite äldre.

Fritidspersonalen och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på barnens lärande. Fritidspersonalen är till exempel inne på lektionerna som resurspersoner under skoldagen. På så sätt kan de lätt följa upp det eleverna arbetar med i skolan även på eftermiddagen på fritids.

Fritidshemmet arbetar utifrån sin egen verksamhetsplan, vilken i sin tur bygger på den nationella läroplanen för fritidshemmet, för att stötta barnen i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Fritidshemmet bidrar till elevernas tvåspråkiga utveckling, där teckenspråk och svenska är levande språk.

Social kompetens, lek, rörelse och kreativitet

På fritidshemmet arbetar vi med att främja barnens samspel och sociala kompetens på flera olika sätt. Fritidshemmets personal stöttar barnen vid konfliktlösningar, samlingar och spel. Med stigande ålder får barnen i allt större utsträckning ta eget ansvar för olika aktiviteter.

Att röra på sig är viktigt för alla barns utveckling och inlärning. Detta bidrar vi till genom att erbjuda lekar och olika former av lag- och bollsporter. För att samtidigt stärka barnens sociala kompetens blandar vi åldersgrupper i leken.

Dans och rörelse till rytmer och musik stimulerar ljud och språk, och främjar barnens rumsuppfattning, styrka och smidighet.

På fritids stimulerar vi även den viktiga kreativiteten i barnet genom skapande verkstad. Vi syr, snickrar, arbetar i lera eller målar. Allt utifrån vad barnet själv väljer.

Uteliv

Vår fritidsverksamhet erbjuder mycket uteliv. Naturen stimulerar lek och avkoppling, men också kunskaper. Vi lär oss om växter och djur och ekologisk balans. Kunskap om allemansrätten och miljövård är en del av vårt uteliv.

Kultur

Vårt fritidshem jobbar för att stödja eleverna att utveckla sin kulturella identitet. Vi ger dem kunskap om vårt lands kultur, den teckenspråkiga kulturen och respekt för andras kulturer. Vi samtalar om värderingar och livsfrågor.

Publicerat fredag 31 augusti 2012 Granskat onsdag 12 juni 2019