Elevhälsa

Elevhälsan, som leds av rektor, består av ett tvärprofessionellt team. I teamet ingår psykolog, skolsköterska, kurator, specialpedagog och logoped. Det finns även tillgång till skolläkare och en studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan ska enligt läroplanen, stödja alla elevers utveckling mot målen. Detta görs i ett nära samarbete med övrig personal på skolan och på ett verksamhetsnära arbetssätt. Arbetet bygger på samverkan mellan samtliga professioner inom elevhälsan och fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Jobbar för god hälsa och trivsel

Vi ser sambandet mellan lärande och hälsa. Hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, där elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Om en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven kopplas processen Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram in. Denna process följer Skolverkets direktiv om extra anpassningar och särskilt stöd.

Läs mer på Skolverkets webbplats om vad som gäller för extra anpassningar och särskilt stöd.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Elever har ett starkt skydd mot diskriminering och kränkande behandling. Ingen elev ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utifrån den arbetar vi för en trygg skolmiljö och förebygger trakasserier, diskriminering och kränkningar på skolan. Planen ger också rutiner för hur vi ska agera om något händer.

Kamratstödjare, matråd och elevråd

Som elev på Manillaskolan får du möjlighet att påverka skolarbetet, fritidsverksamheten, rasterna, maten och lärmiljön. Vi har kamratstödjare, elevråd och matråd som alla träffas regelbundet.
Elevhälsan fungerar som handledare till skolan elevråd och till kamratstödjarna.

Publicerat fredag 13 september 2019