Att vara elev på Manillaskolan

Som elev på Manillaskolan får du tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10. 

Vår grundinställning på Manillaskolan är att alla elever kan utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt oavsett funktionsförmåga. Vårt mål är att utveckla elevernas förmågor, matcha läroplanens mål med den enskilda elevens behov och designa en undervisning med engagerande läraktiviteter.

Som elev på Manillaskolan får du: 

Mindre undervisningsgrupper med personal med specialpedagogisk kompetens

Våra undervisningsgrupper är små och de flesta av våra lärare är utbildade speciallärare. Alla klasser har dessutom tillgång till ytterligare specialpedagogisk kompetens. Tack vare vår personaltäthet och våra små undervisningsgrupper kan vi bemöta varje elev utifrån hans eller hennes alldeles egna förutsättningar. Bemötandet av varje elev som en unik person gäller förstås inte bara under lektionerna, utan också under rasterna och på fritidshemmen.

Vi följer läroplanen för specialskolan, som har samma kursplaner och kunskapskrav som läroplanen för grundskolan. Skillnaden är att tvåspråkighet är inskriven som ett mål i ämnena svenska, engelska och moderna språk för specialskolan. Som elev hos oss läser du dessutom ytterligare ett ämne, svenskt teckenspråk, och även rörelse och drama istället för musik. 

Pedagogiskt arbete

Undervisningen är hjärtat i skolans verksamhet - det är genom undervisningen som du utvecklas och växer. För att skapa rika förutsättningar för ditt lärande och dina val i livet arbetar vi kontinuerligt med att utveckla undervisningen. Lärarna arbetar varje vecka tillsammans för att hitta nya sätt att stimulera och utmana dig och dina skolkamrater i ert lärande.

På Manillaskolan har framför allt lärarna, men även skolledning och elevhälsa, de senaste åren fått kompetensutveckling inom pedagogiken Reading to Learn. I februari 2020 blev skolan, som den första för döva och hörselskadade i världen, en diplomerad Reading to Learn-skola. Det innebär att alla våra lärare kan beskriva pedagogiken och arbetar enligt Reading to Learns strategier för att utveckla elevers litteracitet med utgångspunkt i elevers årskurs, ämne och undervisningens syfte.

R2L- Reading to Learn är en läs- och skrivutvecklande pedagogik som vi använder i alla skolans ämnen. Även Skolverket lyfter fram R2L som en bra metod för undervisning.

Vi har under senare år varit involverade i konkreta lärardrivna forsknings- och utvecklingsarbeten tillsammans med forskare vid Stockholms universitet. Manillaskolan har presenterat arbetet på bland annat Lärarnas forskningskonferens, samt skrivit vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter.

Svenskt teckenspråk och skriven svenska

Hos oss genomsyras pedagogiken och skolarbetet i samtliga ämnen av både svenskt teckenspråk och skriven svenska. I den tvåspråkiga undervisningen får du som elev bland annat lära dig att se likheter och olikheter mellan språken. Genom samtal utifrån olika typer av texter utvecklar våra elever möjligheter att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga.

Alla lärare, i alla ämnen, ansvarar för att du och dina skolkamrater ska få de bästa möjligheterna att utveckla det teckenspråk och den skriftliga svenska, som krävs för att ni ska kunna nå ämnesmålen och utveckla de kunskaper som skolan kräver.

Om du och dina skolkamrater har förutsättningar att tillägna er kunskaper på talat språk sker detta, i enlighet med läroplanen, i språkämnena.

En annan viktig del i vår undervisning är att göra dig och dina skolkamrater medvetna om era två språk, att tillsammans reflektera över och diskutera när det ena eller andra språket passar bäst och tillsammans med vem. 

Individuell plan

På Manillaskolan jobbar vi medvetet med bedömning för lärande som grund för varje elevs individuella utvecklingsplan (IUP). Den pedagogiska planeringen dokumenteras noggrant, och i takt med din ålder och mognad görs delar av planeringen tillsammans med dig som elev. Utvärderingen av planeringen ligger sedan till grund för bedömning och din fortsatta utveckling.

Elevhälsa

Vår elevhälsa, som leds av rektor, består av ett tvärprofessionellt team. I teamet ingår psykolog, skolsköterska, kurator, specialpedagog och logoped. Det finns även tillgång till skolläkare och en studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan ska enligt läroplanen, stärka och stötta alla elevers utveckling mot kunskapsmålen. Detta görs i ett nära samarbete med övrig personal på skolan och på ett verksamhetsnära arbetssätt. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, där elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar dina och dina skolkamraters lärande, utveckling och hälsa.

Om en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven kopplas processen Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram in. Denna process följer Skolverkets direktiv om extra anpassningar och särskilt stöd.

Elev- och föräldrainflytande

Som elev på Manillaskolan har du möjlighet att påverka skolarbetet, fritidsverksamheten, rasterna, maten och lärmiljön. Vi har kamratstödjare, elevråd och matråd som alla träffas regelbundet. Till exempel har våra elever bidragit med sina tankar och idéer i arbetet med färgkoncept för de olika hemvisterna på Manillaskolan. Vårt elevråd har arbetat fram skolans trivselregler.

Vårdnadshavare är välkomna att engagera sig i Manillaskolans föräldraråd för att ge förslag på skolans utveckling. 

Publicerat torsdag 9 juni 2022