Tre elever sitter vid sina skolänkar och läser eller skriver. En elev får hjälp av en lärare.

Att vara elev på Manillaskolan

Vår grundinställning på Manillaskolan är att alla elever kan utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt oavsett funktionsförmåga. Vårt mål är att utveckla elevernas förmågor, matcha läroplanens mål med den enskilda elevens behov och designa en undervisning med engagerande läraktiviteter.

Elever på Manillaskolan får:

  • Kunskapsexpanderande undervisning utifrån tvåspråkighet med hög lärartäthet i mindre undervisningsgrupper i en teckenspråkig miljö
  • Mycket god visuell och teknisk utrustning och anpassning av lokalerna
  • Ljudklass A (den bästa) i alla lokaler
  • Skolskjuts till och med åk 4
  • Veckohemsboende för elever som har långt till skola
  • Rika läraktiviteter på fritidshemmet och på raster utifrån läroplanen
  • En bra utbildning som lägger grund för fortsatta studier på gymnasiet och livet.

Varje elev är unik

Tack vare vår lärartäthet och våra små undervisningsgrupper kan vi bemöta varje elev utifrån hans eller hennes alldeles egna förutsättningar. Bemötandet av varje elev som en unik person gäller förstås inte bara under lektionerna, utan också under rasterna och på fritidshemmen.

Pedagogiskt arbete

Undervisningen är hjärtat i skolans verksamhet - det är genom undervisningen eleverna utvecklas och växer. För att skapa rika förutsättningar för elevernas lärande och val i livet arbetar vi kontinuerligt med att utveckla undervisningen. Lärarna arbetar varje vecka tillsammans för att hitta nya sätt att stimulera och utmana eleverna i deras lärande.

På Manillaskolan har framför allt pedagogerna, men även skolledning och elevhälsa, de senaste åren fått kompetensutveckling inom pedagogiken Reading to Learn. Läsåret 2019-2020 satsar vi på att bli en diplomerad Reading to Learn-skola. 

R2L- Reading to Learn är en läs- och skrivutvecklande pedagogik som vi använder i alla skolans ämnen. Även Skolverket lyfter fram R2L som en bra metod för undervisning.

Vi har under senare år varit involverade i konkreta lärardrivna forsknings och utvecklingsarbeten tillsammans med forskare vid Stockholms universitet. Manillaskolan har presenterat arbetet på bland annat Lärarnas forskningskonferens, samt skrivit vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter.

Svenskt teckenspråk och svenska

Hos oss genomsyras pedagogiken och skolarbetet i samtliga ämnen av både teckenspråk och svenska. I den tvåspråkiga undervisningen lär sig eleverna bland annat att se likheter och olikheter mellan språken. Genom samtal utifrån olika typer av texter utvecklar varje elev sina möjligheter att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga.

Alla lärare, i alla ämnen, ansvarar för att eleverna får de bästa möjligheterna att utveckla det teckenspråk och den skriftliga svenska, som krävs för att eleverna ska kunna nå ämnesmålen och utveckla de kunskaper som skolan kräver.

För de elever som har förutsättningar att tillägna sig kunskaper på talat språk sker detta, i enlighet med läroplanen LSpec11, i språkämnena.

Vidare har vi utvecklat den pedagogiska planeringen utifrån styrdokumentens krav där vi tar fasta på en kunskapsexpanderande undervisning som utvecklar elevens förmågor kopplat till kunskapskraven.

Elevens språkutveckling

Eftersom skolans ämnen framför allt kommunicerar sitt innehåll via språket är det skolans uppgift att stötta elevernas språkutveckling på bästa möjliga sätt. Alla lärare, i alla ämnen, ansvarar för att eleverna får de bästa möjligheterna att utveckla det teckenspråk och den skriftliga svenska som krävs för att eleverna ska kunna nå ämnesmålen och utveckla de kunskaper som skolan kräver. För de elever som har förutsättningar att tillägna sig kunskaper på talat språk kan det ske i språkämnena.

Att göra eleverna medvetna om sina två språk, att tillsammans reflektera över och diskutera när det ena eller andra språket passar bäst och tillsammans med vem, är en annan viktig del i undervisningen.

Individuell plan

På Manillaskolan jobbar vi medvetet med bedömning för lärande som grund för varje elevs individuella utvecklingsplan (IUP). Den pedagogiska planeringen dokumenteras noggrant, och i takt med elevernas ålder och mognad görs delar av planeringen tillsammans med eleverna. Utvärderingen av planeringen ligger sedan till grund för bedömning och elevernas fortsatta utveckling.

Att ta sig till skolan

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan.

Publicerat fredag 13 september 2019