En elev sitter med en pekplatta och jobbar i klassrummet

Undervisning och lärmiljö

Det som utmärker Hällsboskolan i Umeå är vår unika lärmiljö. Hos oss är allt anpassat för vår målgrupp – från möbleringen i klassrummen till hur vi jobbar med pedagogik, lärverktyg, elevhälsa och elevernas språkliga utveckling.

Samma kunskapskrav som i grundskolan

Eleverna på Hällsboskolan ska nå samma kunskapskrav som eleverna i grundskolan – det är ingen skillnad. Det som skiljer Hällsboskolan från grundskolan är att våra elever får ett extra år på sig att nå kraven och att undervisningen är anpassad efter deras individuella behov.

Elevernas behov styr den fysiska miljön

Hällsboskolan i Umeå finns i nyrenoverade lokaler på Umedalen. Vi har utgått ifrån våra elevers behov när vi har utformat klassrum, matsal och andra gemensamma ytor. Det innebär bland annat att:

  • alla klassrum har anslutande mindre grupprum och skärmar som gör att eleverna kan sitta ostört
  • väggarna är målade i lugna färger och rena från störande ljudintryck och ljusmiljön gör det möjligt för eleverna att få ro för studier och samtal
  • alla klassrum har digitala hjälpmedel och verktyg som underlättar elevernas lärande, samspel och kommunikation.

Små grupper och många lärare

På Hällsboskolan i Umeå arbetar vi med hög personaltäthet och små undervisningsgrupper. Det gör att vi kan bemöta eleverna utifrån deras individuella möjligheter och förutsättningar. Våra pedagoger har kunskap om digitala lärverktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Många av oss är specialpedagoger eller speciallärare med särskilda kunskaper om elever med språklig sårbarhet.

Språket i centrum

På Hällsboskolan står språket alltid i centrum, oavsett om det är på lektionerna, hos logopeden, i matsalen eller på rasten. Alla vi som jobbar på Hällsboskolan stöttar elevernas språk- och kunskapsutveckling och kommunikation. Det gör vi till exempel genom att:

  • använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
  • tala tydligt och anpassa talhastighet, ordval och begrepp
  • begränsa ord och meningslängd
  • presentera ett fåtal uppgifter samtidigt
  • använda anpassade läromedel och digitala lärverktyg som underlättar elevernas lärande, samspel och kommunikation.

Nära samarbete med elevhälsa, fritids och boende

På Hällsboskolan har vi en helhetssyn på vårt arbete. För att våra elever ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas som individer behöver vi stärka och stötta eleven på olika sätt – i skolan, på fritiden och på boendet om eleven inte bor hemma. Därför har vi ett nära samarbete med vårt elevhälsoteam, fritidshem och boende. Tillsammans kan vi se till att våra elever får det stöd de behöver, både i skolan och på fritiden.

Publicerat fredag 6 december 2019