En elev står och berättar något för en vuxen som sitter på enstol

Elevhälso­teamet

En av våra styrkor på Hällsboskolan i Umeå är vårt arbete med elevhälsa. I elevhälsoteamet arbetar rektor, biträdande enhetschef, specialpedagog, kurator, skolsköterska, logoped och psykolog för att våra elever ska må bra och nå målen i skolan.

På Hällsboskolan i Umeå har vi större resurser för elevhälsoteamet än vad som är vanligt i grundskolan. Hela vårt elevhälsoteam finns på plats på skolan och kan arbeta nära både elever och personal på vardagsbasis. Det innebär bland annat att våra förutsättningar att arbeta förebyggande och främjande är mycket goda.

Vi utformar stödet efter elevens behov

Vilket stöd en elev får av elevhälsoteamet beror på elevens behov. Stödet kan vara förebyggande och hälsofrämjande, men också åtgärdande. Det kan också handla om stöd i grupp eller på individnivå, beroende på hur behoven ser ut. Exempel på stöd som elever kan få är stöd för läs- skriv- eller språkinlärning av vår logoped och specialpedagog och samtal i grupp eller individuellt med vår kurator.

Vi ger också stöd till personalen

Elevhälsoteamet finns också till för att stötta personalen. Vår psykolog håller till exempel konsultationer och föreläsningar om tilläggsdiagnoser för våra lärare och vår specialpedagog och logoped stöttar och handleder personalen frågor som handlar om till exempel lektionsplanering, bildstöd, struktur och utformning av den fysiska miljön i klassrummet.

Nära samarbete med fritids och boende

På Hällsboskolan har vi en helhetssyn på vårt arbete. För att våra elever ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas som individer behöver vi stärka och stötta eleven på olika sätt – i skolan, på fritiden och på boendet om eleven inte bor hemma. Därför har vi ett nära samarbete med vårt fritidshem och boende. Tillsammans kan vi se till att våra elever får det stöd de behöver, både i skolan och på fritiden.

Samarbete och dialog med vårdnadshavare

Samarbetet och dialogen med dig som vårdnadshavare är viktig för att elevhälsoteamet ska kunna möta upp elevernas behov på bästa sätt. Oftast får du träffa elevhälsoteamet redan vid inskolningen, och alla insatser som vi gör under elevens tid hos oss sker i samråd med eleven och med dig som vårdnadshavare. Som vårdnadshavare kan du också ta kontakt med oss med dina funderingar.

Publicerat onsdag 12 juni 2019