Hällsboskolan Mälarhöjdens fritidshem

Vi erbjuder fritidshem för elever som ansökt om plats. Vi har en lärare i fritidshemmet som ansvarar för den planerade verksamheten där. Hen ansvarar också för rastverksamheten och arbetar tillsammans med våra elevassistenter. 

Målet med fritidshemsverksamheten är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola. Verksamheten i vårt fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfylld fritid och möjlighet till vila.

Vår personal på fritidshemmet och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på eleverna. Det sker genom att vår lärare i fritidshemmet och våra elevassistenter följer eleverna under dagen genom att arbeta i olika klasser.  

Stödjer barnen i deras sociala och kommunikativa utveckling

Vårt fritidshem är en trygg punkt mellan skolan och hemmet. Vi lägger stor vikt vid att stödja barnen i deras sociala utveckling och arbetar mycket med kommunikation och musik. Alla de aktiviteter vi planerar och genomför genomsyras av att vi vill träna och utveckla barnens språk, kommunikation och sociala kompetens. Vi har även tid, tydlighet och trygghet i allt vi gör, för att göra aktiviteterna så konkreta som möjligt för våra elever. 

Delar in året efter teman och årstider

Här på Hällsboskolans fritidshem planerar vi och delar in vår verksamhet efter säsonger, teman och lov. När vi väljer tema så är det alltid utifrån specialskolans läroplan och Lgr 11. Vi varierar och anpassar aktiviteterna efter elevernas behov och intressen. Under loven anordnar vi ofta kortare utflykter i närområdet. 

Exempel på teman kan vara rörelse och hälsa. När vi arbetar med ett tema så arbetar vi med styrda aktiviteter men även valfria aktiviteter, allt ifrån lekar, spel, skapande och digitalt lärande. 

Morgonfritids

Vi erbjuder morgonfritids, som är i matsalen och fritidsrummet på nedre plan kl. 06.45-08.20 varje morgon. Frukost erbjuds till de elever som kommer under denna tid. Vi har öppningspersonal som tar emot elever när de kommit med taxi. Under morgonfritids är det en lugn stund då barnen får spela, läsa eller rita. Vid kl. 07.50 går elever och personal ut på skolgården fram tills att skolan börjar 8.30.

Rastverksamheten

Ungefär en femtedel av elevernas skoldag består av rast. Därför har vi en organiserad rastverksamhet där vi dels har en rastbod där eleverna kan låna saker under rasterna och fritidspersonalen leder styrda lekar. Personalen finns med som nära stöd i alla aktiviteter som eleverna väljer att göra, även i den fria leken.

Personalen är också indelade i olika zoner på skolgården för att säkra upp ett positivt klimat, minska konflikter och underlätta för elever som att hitta det de vill göra.

Fritidshemmet på eftermiddagen

Verksamheten på fritidshemmet startar igen under eftermiddagen när eleverna har haft sin sista lektion. När eleverna slutar går eleverna till mellanmål tillsammans med personal.

När eleverna har ätit sitt mellanmål så startar fritids pedagogiska verksamhet. Varje dag erbjuder fritidshemmet ett urval av styrda aktiviteter utifrån aktuell planering. Eleverna har ett veckoschema som ser likadant ut varje vecka, men aktiviteterna varierar. 

Vid 16.00 har vi avslutat de styrda aktiviteterna och vi övergår till fruktstund och fri lek till hemgång eller taxi.

Information till vårdnadshavare om vad som händer under på fritids

Vi skriver månadsbrev där ni kan ta del av information om verksamheten. Information läggs också upp i V-klass eller att klassläraren informerar via e-post. 

Utvärderar och utvecklar fritidshemsverksamheten

Tillsammans så utvärderar vi alltid våra aktiviteter med syftet att ha underlag för utveckling och förbättring av vår verksamhet. Vi gör detta tillsammans med eleverna, på fritidsmöten och studiedagar som exempel.

  • Vi tittar på de metoder vi använt oss av.
  • Vi sätter upp nya prioriterade mål för nästkommande läsår.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet.
Publicerat måndag 14 november 2022