En elev visar något på en skärm. En annan elev och en vuxen tittar på.

Tillgänglig skola

Lärmiljön på Hällsboskolan Kungsholmen är anpassad efter elevernas individuella behov. Vi ger eleverna den tid hon eller han behöver för att klara skolarbetet.

Vi ger eleverna återkoppling och tid att reflektera, för att de ska kunna använda sig av det de lärt sig i nya sammanhang.

I undervisningen använder vi anpassade läromedel och it-verktyg som stöd. I våra lokaler finns möjlighet för eleverna att arbeta i grupp eller enskilt.

Språket i centrum

Språkstimulans och kommunikationsträning finns med i olika sammanhang under hela skoldagen, på fritids och på kvällstid på boendet. Språket står alltid i centrum, oberoende om det är på lektionerna, hos logopeden, i samtalet i matsalen eller under rasten eller under kvällstid på boendet. Språket övas på varierande sätt inom alla skolämnen. Hur språket används i olika vardagssituationer, det vill säga pragmatik, är en viktig del i arbetet med elevernas språkutveckling.

Pedagogerna och övrig personal stöttar elevernas kommunikation genom att

  • använda visuellt stöd med hjälp av bilder och tecken för att förstärka det talade språket, det vill säga alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
  • ge tydliga uppmärksamhetssignaler
  • tala tydligt och anpassa talhastighet, ordval och begrepp
  • begränsa ord och meningslängd
  • presentera ett fåtal uppgifter samtidigt.
Publicerat tisdag 5 maj 2020