Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att underlätta och bidra till elevernas kunskapsutveckling. Det gör vi genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Arbetet utgår alltid från elevens bästa och barnrättsperspektivet (Barnkonventionen 1989). Elevhälsan medverkar även i arbetet med värdegrundsfrågor.

I skolans organisation för elevhälsa ingår rektor, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Vid behov har vi elevhälsokonferenser. Då har elevhälsan ett utredande ansvar. Vid dessa konferenser kan vårdnadshavare, skolledning, pedagoger och representanter för boendet delta. Eleven själv har också möjlighet att vara med.

Elevhälsan har även en roll att informera eller ge stöd till skolans arbetslag och elevens boende.

Publicerat tisdag 5 maj 2020