Om Ekeskolan

Ekeskolan ligger i Örebro och tar emot elever från hela landet. Vi undervisar elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar från förskoleklass och uppåt. 

Vi anpassar undervisningen efter elevers behov

Det som utmärker Ekeskolan är att vi har anpassat våra skollokaler och undervisning utifrån elevers behov. Till exempel får våra elever en synanpassad utbildning. 

Våra elever får undervisning enligt läroplanen för specialskolan. Flera av våra elever följer också grundsärskolans kursplaner, ämnen eller ämnesområden. 

Våra elever får en tillgänglig undervisning

Våra lokaler är utformade för att ge eleverna möjlighet till ökad självständighet och underlätta orientering och förflyttning. Alla byggnader finns i ett plan och samtliga lokaler är synanpassade och tillgängliga för personer med rörelsehinder.

I undervisningen arbetar vår personal mycket med form och känsla för alla sinnen. Kommunikation och samspel är viktigt för våra elevers utveckling, identitet, självförtroende och möjlighet till att uppleva gemenskap.

I undervisningen använder vår personal olika verktyg och hjälpmedel för att undervisningen ska bli tillgänglig för våra elever. Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer. 

Vi har en nära samverkan med ögonläkare, synpedagog, skolläkare, skolsköterska, psykolog, sjukgymnast, kurator och specialpedagog.

Skola, boende och fritid 

På Ekeskolan arbetar vi inom tre områden – skola, boende och fritid. Vi menar att utveckling sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Elever går tio år hos oss, men har möjlighet att gå kvar fram till dess att de är 21 år. Det är endast elever som börjat på specialskolan innan de fått en grundskoleexamen som kan gå kvar tills de är 21 år, om det behovet finns.

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. 

Publicerat torsdag 17 december 2020