Att vara elev på Birgittaskolan

Som elev på Birgittaskolan får du tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10. 

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan

Vi följer läroplanen för specialskolan. Specialskolans kursplaner är desamma som för grundskolan med undantag för språkämnena svenska, engelska och moderna språk, där våra elever ska utveckla tvåspråkighet. Svenskt teckenspråk är dessutom ett obligatoriskt ämne och ämnet musik har ersatts av rörelse och drama.

På Birgittaskolan går även elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och de läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Vi har en stor flexibilitet i vår undervisning

På skolan jobbar vi i mindre undervisningsgrupper med en hög personaltäthet, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet i vår tvåspråkiga undervisning. Vi anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Som elev på Birgittaskolan får du utveckla dina två eller fler språk, dina kunskaper och din självkänsla i en teckenspråkig miljö.

Vi arbetar mycket med tillgänglighet, delaktighet och inkludering och anser att det sociala samspelet, att känna tillhörighet och individuell utveckling är minst lika viktig som språk- och kunskapsutveckling.

Vårt mål är att alla elever förbereds för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv. 

Samlad skoldag

För att lättare kunna samordna elevresor har vi på Birgittaskolan en samlad skoldag. Det innebär att skolan har en gemensam starttid på morgonen och två olika sluttider för eleverna på eftermiddagen. Detta skapar även goda förutsättningar när vårt fritidshem ska genomföra gemensamma aktiviteter.

Vår elevhälsa strävar efter en helhetssyn

På Birgittaskolan arbetar psykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagog inom elevhälsan. I teamet finns även studie- och yrkesvägledare, SYV. Vi har också skolläkare som kommer till skolan vid behov. Elevhälsans mål är att förebygga, upptäcka och åtgärda hinder av social, psykologisk eller medicinsk karaktär. Vi strävar efter helhetssyn på eleven.

Elev- och föräldrainflytande

Vi tycker att det är viktigt att både elever och vårdnadshavare ska delta i och påverka skolans verksamhet. Vårdnadshavare kan engagera sig i skolans utveckling genom att delta i Birgittaskolans skolråd. Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. 

Som elev har du möjlighet att påverka skolans verksamhet genom bland annat klassråd och elevråd. Våra elever ska känna att de är viktiga i skolans verksamhet, att de får uttrycka sina åsikter och att de har inflytande över sitt eget lärande.

Publicerat onsdag 17 maj 2023