Illustration av en hopphage

Om Åsbackaskolan

Åsbackaskolan är en statlig specialskola. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från hela landet.

Eleverna är i åldrarna 7-17 år och har svenskt teckenspråk som sitt gemensamma språk.

Skolans uppdrag

Enligt Skolförordningen (SKOLFS 2011:185)  är Åsbackaskolan den riksskola som är avsedd för elever som är döva eller har en hörselnedsättning och som på grund av utvecklingsstörning inte kan få sin utbildning i en regional specialskola. Där anges också att Åsbackaskolan ska ta emot elever som är dövblindfödda.

Enligt skollagen (2010:800) ska barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskola eller grundsärskola tas emot i specialskolan.

Åsbackaskolans mål

Att erbjuda elever med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning eller elever med dövblindhet en teckenspråkig miljö och upplevelsebaserad undervisning.

Åsbackaskolans vision

Att ge varje elev möjligheter att skapa strategier för att uppnå högsta möjliga självständighet i ett livslångt perspektiv.

Publicerat torsdag 4 juli 2019