Att vara elev på Åsbackaskolan

Som elev på Åsbackaskolan får du en individuellt anpassad undervisning som utgår från dina egna förutsättningar och möjligheter i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10.

Läroplan för specialskolan och kursplaner för grundsärskolan

Vi följer läroplanen för specialskolan. Specialskolans kursplaner är desamma som för grundskolan med undantag för språkämnena svenska, engelska och moderna språk, där du som elev hos oss ska utveckla tvåspråkighet. Svenskt teckenspråk är dessutom ett obligatoriskt ämne och ämnet musik har ersatts av rörelse och drama. Vi har också elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner, ämnen eller ämnesområden

Upplevelsebaserat lärande

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod. Vi använder ofta naturen, skolgården och närområdet som pedagogiska uterum. Det innebär att du som elev får olika konkreta upplevelser i din omgivning som en del av ditt lärande. Upplevelserna ska motivera och göra dig och dina skolkamrater nyfikna så att ni förstår kopplingen mellan det konkreta och abstrakta i tillvaron.

Individuella utvecklingsplaner

Vi utarbetar en individuell utvecklingsplan för varje elev. Det gör vi i samarbete med dig som elev och dina vårdnadshavare. Planen fungerar som ett stöd för din utveckling inom kursplanernas olika ämnen och ämnesområden.

Vår elevhälsa strävar efter en helhetssyn

Åsbackaskolans elevhälsa består av skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, fysioterapeut, specialpedagog samt skolläkare.

Elevhälsan samverkar med vårdnadshavare, personal och myndigheter genom att

  • uppmärksamma elevens helhetssituation
  • stimulera och ge förutsättningar för ökad delaktighet och självständighet
  • stärka och trygga elevens integritet, så att eleven får bra livsvillkor och livskvalitet.

Elev- och föräldrainflytande

Vi tycker att det är viktigt att både elever och vårdnadshavare ska delta i och påverka skolans verksamhet. Vårdnadshavare är välkomna att komma med förslag på skolans utveckling i Birgittaskolans/Åsbackaskolans skolråd. 

Som elev har du möjlighet att påverka skolans verksamhet genom bland annat klassråd och elevråd. Som elev hos oss strävar vi efter att du ska känna att du är viktig i skolans verksamhet, att du får uttrycka dina åsikter och att du har inflytande över ditt eget lärande. Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. 

Publicerat måndag 8 maj 2023