Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Specialskolorna är liksom grundskolorna skyldiga att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Under rektors ledning ansvarar varje skola för att utarbeta en lokalt anpassad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Föräldrar och elever är delaktiga i arbetet genom dialog under föräldramöten, elevråd samt enkäter.

Ett levande verktyg

Planen ska konkret ange hur skolan arbetar för att förebygga, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp kränkningar. Den ska vara även ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Det ska tydligt framgå på vilket sätt skolan ska arbeta för att uppnå detta. Den ska följas upp årligen vid kvalitetsredovisningen då nya målsättningar och åtgärder kan behöva formuleras.

Exempel på innehåll i planen mot diskriminering och kränkande behandling i specialskolan

  • Handlingsplaner och rutiner vid upptäckt av trakasserier och kränkande behandling
  • Rutiner för akuta situationer
  • Skolans förebyggande arbete
  • Åtgärdsplan
  • Ordnings- och trivselregler
Publicerat fredag 3 augusti 2018