Elevförsäkring

Försäkringen heter Särskilt personskadeskydd och kan jämföras med en vanlig olycksfallsförsäkring.

Det är en gruppförsäkring som gäller för elever vid Specialpedagogiska skolmyndighetens skolor och barn och vuxna som deltar i verksamheten. Försäkringen gäller under skoltid och fritid.

Försäkringsskydd

Vid personskada eller vid sjukdom genom smitta utbetalas ersättning enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet förelegat.

Vid tandskada

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning bara under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller behandlande läkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en bedömning innan behandlingen påbörjas.

Preskription

Om anmälan om skada inte har kommit in till Kammarkollegiet inom tre år efter skadedagen upphör rätten till ersättning.

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett som ska undertecknas av både den försäkrade och av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mer information och blankett finns på Kammarkollegiets webbplats

Publicerat tisdag 26 november 2013 Granskat måndag 8 april 2019