Illustration: En elev sitter vid sitt arbetsbord. Han tittar upp och en mängd symboler är kring hans huvud som om han tänker på formler.

För elev med grav språkstörning

Hällsboskolan Kungsholmen, Hällsboskolan Mälarhöjden och Hällsboskolan Umeå är för elever med grav språkstörning. Alla tre skolor tar emot elever från hela landet och erbjuder en anpassad lärmiljö med personal med hög specialkompetens. I ansökan anger du om du vill att ditt barn ska gå på Hällsboskolan Stockholm eller Hällsboskolan Umeå.

Tillgänglig utbildning

Hällsboskolan är en tioårig specialskola som erbjuder elever med grav språkstörning en anpassad lärmiljö och mer tid för sitt lärande.

Grav språkstörning innebär att elevens språkförmåga är påtagligt nedsatt jämfört med jämnåriga. Flera språkliga domäner är påverkade, såväl impressiva som expressiva. Eleven behöver således stöd för att förstå och tolka språklig information samt att göra sig förstådd.

På Hällsboskolan har vi fokus på språk och kommunikation i alla situationer för högre måluppfyllelse. Vår lärmiljö skapar möjligheter för våra elever att känna sig trygga och lyckas i sitt lärande. Hos oss får eleverna, utifrån de kunskapskrav som finns i de olika skolämnen i läroplanen för specialskolan, en undervisning som är anpassad efter deras individuella förutsättningar och behov. Våra lärare och övrig personal stöttar elevernas språk- och kunskapsutveckling samt kommunikation genom att:

  • Använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), till exempel visuellt stöd, i undervisningen.
  • Tala tydligt och anpassa talhastighet, ordval och begrepp.
  • Begränsa ord och meningslängd.
  • Presentera ett fåtal uppgifter samtidigt.
  • Använda anpassade läromedel och digitala lärverktyg som underlättar elevernas lärande, samspel och kommunikation.

Läs mer om andra exempel på anpassningar av lärmiljö och vikten av en tillgänglig lärmiljö för elever med grav språkstörning.

Vem kan söka till Hällsboskolan?

Hällsboskolan vänder sig till elever med grav språkstörning. Du som har ett barn med grav språkstörning kan därför ansöka om att ditt barn ska tas emot i specialskolan. I ansökan anger du vilken av våra Hällsboskolor du vill att ditt barn ska gå på.

För att ett barn ska tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola måste det kunna utredas att barnet tillhör specialskolans målgrupp enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800).

Det är en nämnd som fattar beslut om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp. Enligt nämnden ska språkstörningen vara generell och påverka flera språkliga domäner, såväl impressiva som expressiva. Det innebär också att barnet ska ha så omfattande svårigheter att förstå och att själv göra sig förstådd att det i hög grad påverkar lärande situationen. Den språkliga begränsningen ska vara det framträdande problemet och inte endast en konsekvens av språkliga problem till följd av andra diagnoser. Det är en logoped som kan utreda om ditt barn har en språkstörning. Det är därefter nämnden som gör en sammanvägd bedömning om barnet har en grav språkstörning i skollagens mening.

En språkstörning kan påverka olika områden: form, innehåll och användning. En grav språkstörning ska inte blandas ihop med andra språkliga svårigheter.  Om ditt barn har språkliga svårigheter men inte grav språkstörning har ditt barn ändå rätt till att få en anpassad lärmiljö. Ditt barns förskola eller skola kan ansöka om specialpedagogiskt stöd för att få hjälp med att anpassa lärmiljön efter ditt barns behov. Tipsa också gärna ditt barns förskola och skola om myndighetens skrift Arbeta med språkstörning i förskola och skola.

Läs mer om rättigheter för elever med funktionsnedsättning på Skolverkets webbplats.

Läs mer om ansökan och vilka som fattar beslut om ditt barn ska antas till specialskola:

Publicerat onsdag 8 april 2020