Illustration: En flicka sitter vid ett bord och tecknar med sin lärare

För elev som är döv eller har hörsel­nedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning

Åsbackaskolan i Örebro vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning. Åsbackaskolan tar även emot elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet. Skolan har undervisning i förskoleklass upp till årskurs 10 och tar emot elever från hela landet.

Tillgänglig utbildning

Att ha elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning ställer andra krav på kommunikation och hjälpmedel i undervisningen. Elever som hör dåligt eller inget alls och har ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. Svårigheter kan uppstå exempelvis i bemötande, förståelse, kommunikation och lärande. Detta ställer särskilda krav på lärmiljön, såsom god visuell miljö, god ljudmiljö, kunskap hos personalen om användning av pedagogiska strategier, tekniska hjälpmedel, lärverktyg, olika kommunikationsmetoder, visuellt stöd och konkret språk i undervisningen.

En individuellt anpassad undervisning är viktig, men lika viktig är även den värdegrund och de attityder eleven möter i sin omgivning.

På Åsbackaskolan är personalen teckenspråkskunnig med hög specialkompetens om kombinationen av hörselnedsättning och utvecklingsstörning samt tidig dövblindhet. Åsbackaskolan har också ett nära samarbete med myndighetens Resurscenter dövblind och Resurscenter döv/hörsel.

Olika sätt att kommunicera på Åsbackaskolan

Att kunna kommunicera är en förutsättning för att kunna lära. För elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att kommunikationen fungerar och att skolan har ett kommunikativt utvecklande arbetssätt. Eleverna behöver en kommunikativ miljö som ger dem möjligheter att kommunicera på olika sätt. En tvåspråkig utbildning i en teckenspråkig miljö räcker inte – de behöver en lärmiljö som utöver den tvåspråkiga teckenspråkiga miljön ger dem stöd i kommunikation och utveckling. En viktig del i det pedagogiska arbetet är att skapa en miljö där eleven får både utmaningar och stöd i sitt lärande, både i relation till ämneskunskaper och till sin språkliga, kommunikativa och sociala utveckling. Personal på Åsbackaskolan har kunskap om hur de kan anpassa sin kommunikation och instruktioner i undervisningen så att eleven har möjlighet att förstå vad som förväntas av dem.

Läs mer om lärmiljö för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning.

Så fungerar det på Åsbackaskolan

Åsbackaskolan följer läroplanen för specialskolan, som har samma kursplaner och kunskapskrav som läroplanen för grundskolan. Det finns också elever som följer grundsärskolans kursplaner, ämnen eller ämnesområden. Läs mer om läroplan och kursplaner för specialskolan.

På Åsbackaskolan menar vi att utveckling och lärande sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö. Undervisningen är anpassad utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

På Åsbackaskolan har vi hög fokus på tillgänglighet i lärmiljön för att våra elever ska få möjlighet att kunna lära och vara delaktiga i skolan. Åsbackaskolan erbjuder:

  • Auditivt och synanpassade lokaler som även är tillgängliga för personer med begränsad rörelseförmåga.
  • Anpassade undervisningsgrupper.
  • Individuellt anpassad tvåspråkig utbildning i en teckenspråkig miljö.
  • Alternativa kompletterande kommunikationsformer (AKK) och metoder som är anpassade för den enskilda elevens behov.
  • En miljö som stödjer elevers utveckling och identitetsutveckling.

Vem kan söka?

Åsbackaskolan vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och elever med tidig dövblindhet.

Döv eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning innebär att eleven förutom hörselnedsättning har en utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som medför svårigheter att tänka abstrakt och att minnas. Eleven har längre tid att lära sig och förstå olika saker och språkutvecklingen liksom rums- och tidsuppfattningen är ofta påverkad på olika sätt. Om ditt barn är dövt eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning kan du ansöka om att ditt barn ska tas emot i Åsbackaskolan.

Läs mer om ansökan och vilka som fattar beslut om ditt barn ska antas till specialskola:

Publicerat torsdag 9 januari 2020