För elev som är döv eller har hörsel-nedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver fem regionala skolor som vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning. På våra regionala skolor har vi tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10.

Tillgänglig utbildning

En elev som är döv eller har hörselnedsättning har rätt till en lärmiljö som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling och delaktighet. Det innebär bland annat god visuell miljögod ljudmiljö och personal som använder sig av pedagogiska strategier och stödstrukturer, lärverktyg och hjälpmedel i undervisningen. Det är även viktigt att det finns en fungerande kommunikation mellan eleven, läraren och övriga klasskamrater för att eleven ska kunna vara delaktig i undervisningen, på rasterna och i fritidshemmet. 

På våra fem regionala skolor kan elever som är döva eller har hörselnedsättning få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö:

Skolorna tar emot elever inom sitt regionala upptagningsområde.

Tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö

Tvåspråkig undervisning innebär att svenskt teckenspråk och svenska är gemensamma språk för alla elever på våra skolor. Elever på våra skolor utvecklar både svenskt teckenspråk och svenska parallellt i all undervisning i skolan. Tvåspråkighet för våra elever innebär svenskt teckenspråk och skriven svenska (läsa och skriva).

Elever som har förutsättningar att ta till sig kunskap via talat språk har möjlighet att med stöd av hörteknik få undervisning på talat språk i språkämnen. Nya elever som inte lärt sig svenskt teckenspråk ännu ges stöd för att undervisningen ska vara tillgänglig under tiden de lär sig svenskt teckenspråk.

En teckenspråkig miljö betyder att svenskt teckenspråk är det gemensamma språket för kommunikation i undervisningen, på rasterna, i fritidshemmet och på boendet. Genom en teckenspråkig miljö får eleverna möjlighet att kommunicera med varandra, kunna se och följa dialoger vuxna emellan och utveckla sitt språk, sin sociala kompetens och sina kunskaper om omvärlden. Ett gemensamt språk är en förutsättning för att våra elever ska vara delaktiga i en miljö där alla kan kommunicera och göra sig förstådda.

På våra regionala skolor följer vi läroplanen för specialskolan. Läroplanen är till stor del samma som grundskolans läroplan. I läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lspec11) står det att elever som är döva eller har hörselnedsättning ska få tillgång till en språkmiljö där de kan möta och använda sig av både svenskt teckenspråk och svenska i alla sammanhang. Det finns kursplaner och kunskapskrav som är särskilt framtagna för den tvåspråkiga specialskolan. Dessa är svenska, engelska och moderna språk. Eleverna läser också ytterligare ett ämne, nämligen svenskt teckenspråk.  Dessutom läser våra elever ämnet rörelse och drama istället för musik.

Läs mer om hur våra regionala skolor arbetar med tvåspråkighet i myndighetens språkplan. (PDF-dokument, 216 bytes)

Läs mer om två språk på våra regionala specialskolor och Åsbackaskolan.

Så fungerar det på våra skolor

På våra skolor får eleverna:

  • Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.
  • En individuellt anpassad undervisning efter den språk- och kunskapsnivå som de befinner sig på med en gynnsam språk- och kunskapsutveckling som mål. 
  • Tillgång till en tillgänglig social arena med möjlighet till kamrater som de kan kommunicera med, vilket stödjer deras identitetsutveckling.
  • Tillgång till tillgängligt anpassade lokaler med ett visuellt utformat klassrum så att de kan se varandra bra oavsett om de kommunicerar på svenskt teckenspråk eller på talat språk med hörteknisk utrustning. Alla våra klassrum har dessutom hög ljudklass.
  • Möjlighet att lära sig avslappnat utan att behöva anstränga sig för att höra och förstå vad andra säger.
  • Möjlighet att växla mellan svenskt teckenspråk och svenska beroende på situation.

Vem kan söka?

Du som har ett barn som är dövt eller har hörselnedsättning och som är i behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö har möjlighet att ansöka om att ditt barn ska tas emot i den regionala specialskolan. I ansökan behöver du bifoga underlag som styrker ditt barns hörselnedsättning och behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.

Om ditt barn är dövt eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning eller har medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet ska du söka till Åsbackaskolan. 

Vi tar emot barn både med och utan förkunskaper i svenskt teckenspråk. Våra elever har svenskt teckenspråk både som första- och andraspråk. Barn som börjar hos oss utan förkunskaper i svenskt teckenspråk får individuellt stöd för att lära sig svenskt teckenspråk.

Läs mer om ansökan och vilka som fattar beslut om ditt barn ska antas till specialskola:

Publicerat torsdag 9 januari 2020