Fokus på elevers rättigheter med barnombud och  Rättighetsbaserad skola

Skollagen och läroplanen för specialskolan uttrycker att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med barnets rättigheter. Att arbeta i enlighet med elevers rättigheter är därför redan självklart för oss på specialskolan. Vi vill dock bli ännu bättre och vara ett föredöme när det gäller att arbeta med elevers rättigheter. Sedan 2018 har myndigheten ett barnombud för elever i specialskolan och sedan 2020 arbetar våra specialskolor i enlighet med UNICEF:s arbetsmodell Rättighetsbaserad skola.

Med arbetsmodellen Rättighetsbaserad skola tar hela skolans arbete sin utgångspunkt i barnkonventionen, och i vårt fall även funktionsrättskonventionen.

Barnombud

Sedan 2018 har myndigheten ett barnombud för elever i specialskolan. Mer information om vad vårt barnombud Jenny Nilsson arbetar med och hur du kontaktar henne finns här. Barnombudet fungerar också som en resurs och ett stöd i skolornas arbete med Rättighetsbaserad skola. Barnombudet har i samarbete med myndighetens läromedelsavdelning tagit fram ett läromedel som heter Barnrättslektioner som handlar om barns rättigheter.

Rättighetsbaserad skola

Modellen Rättighetsbaserad skola innehåller sex olika steg: etablera ledningsstrukturer, kartläggning, utbildning, handlingsplan, implementering och utvärdering. När man har jobbat klart med alla sex steg påbörjas arbetet om igen med en ny kartläggning. Genom att arbeta på det här sättet får våra skolor verktyg att arbeta med elevers rättigheter på ett långsiktigt och systematiskt sätt. Alla på skolan är involverade i arbetet på olika sätt.

I en rättighetsbaserad skola får eleverna kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. Varje skola har en eller två rättighetskoordinatorer som arbetar i nära samarbete med skolans rättighetsbaserade elevråd i dessa frågor. Rättighetskoordinatorerna har även dialog med skolledningen och med barnombudet om hur arbetet fortgår och barnombudet ger tips och råd.

Rättighetskoordinatorernas ansvar är bland annat att upprätta skolans rättighetsbaserade elevråd, sammankalla rättighetsbaserade elevrådsmöten, hålla kontakter med myndighetens barnombud, styra elevrådets arbete med att sammanställa och följa skolans handlingsplan samt främja elevrådets interna och externa kommunikation. Koordinatorernas ansvar är också att genomföra utbildning för personal.

Målet med Rättighetsbaserad skola är att grundprinciperna i barn- och funktionsrättskonventionerna ska bli vägledande för alla beslut som tas på skolan liksom i samspelet mellan elever, lärare och andra personal som arbetar i skolan.

Rättighetsbaserad skola bygger på fem grundstenar:

  • Kunskap om barnets rättigheter
  • Ökat elevinflytande
  •  Engagemang för sina egna och andra barns rättigheter
  • Implementering – barn- och funktionsrättskonventionernas principer praktiseras i verksamheten
  • Samverkan

Skollagen – 1 kap 4 § Syftet med utbildningen inom skolväsendet

Läroplan för specialskolan – Skolans värdegrund och uppdrag

Publicerat fredag 17 februari 2023