Vad händer efter ansökan

Här får du veta hur handläggningen av ansökningar går till, hur nämnden fattar beslut och vad du kan göra om du vill överklaga ett beslut.

Handläggning av ansökan

När din ansökan har kommit in till myndigheten skapar vår registrator ett ansökningsärende. Handläggaren går igenom de handlingar som kommit in till myndigheten och skickar ett brev till dig med bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. I samma brev begär handläggaren också kompletteringar om det skulle saknas obligatoriska handlingar eller uppgifter vid ansökan.

I brevet får du veta på vilket nämndmöte din ansökan kommer att tas upp. Efter beslut i nämnden tar det ungefär tre veckor innan du får ett brev med information om beslutet.

Handläggaren sammanställer uppgifterna i ansökan i ett beslutsunderlag som Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning får tillgång till cirka två veckor innan inplanerat sammanträde. På nämndsammanträdet föredrar handläggaren ärendet och sedan är det nämnden som fattar själva beslutet om ditt barns mottagande i specialskola.

Vi strävar efter att handläggningstiden inte ska vara längre än tre månader från det att en ansökan kommer in. Under sommarmånaderna kan handläggningstiden bli längre.

Om du har frågor under ansökningstiden så ska du kontakta våra handläggare. Du hittar kontaktuppgifter till handläggare på denna sida. Våra handläggare som tar hand om alla ansökningar för nämndens räkning svarar gärna på frågor från vårdnadshavare om ansökan via telefonsamtal eller e-post. Om du är yrkesverksam och möter barn med funktionsnedsättning så kan du även kontakta våra handläggare för att få veta mer om ansökan och kriterier för att få gå på specialskola. 

Hur nämnden fattar beslut

På sidan om hur ansökan går till finns mer information om vilka målgrupper som har rätt till specialskola och kriterier som ligger till grund för nämndens bedömning av ansökan.

Sex sammanträden under året

Nämnden har ungefär 6 sammanträden under perioden september - maj för att gå igenom alla ansökningar till specialskolan. Då sista ansökningsdatum är den 15 november för skolstart till höstterminen nästkommande år kommer flest antal ansökningar in vid det datumet. Därefter har nämnden ett tvådagarssammanträde i mars för att gå igenom ansökningarna som kommit in. 

Hur bedömningen går till

Cirka två veckor innan inplanerat sammanträde får nämnden ta del av underlag från handläggaren. Nämndens ledamöter har dock tillgång till samtliga handlingar som kommit in i ärendet och kan ta del av all information i ärendet. Underlaget kan ses som en koncentrerad information utifrån målgruppstillhörighet. Nämnden kan ha kontakt med varandra under perioden fram till sammanträdet och diskutera underlagen.

På själva sammanträdesdagen föredrar handläggaren varje ärende. Nämndens ledamöter kan då ställa frågor och diskuterar sinsemellan. Nämndens ledamöter har olika kompetenser som kompletterar varandra i diskussionen inför beslut.

Skriftligt besked om beslut

Efter sammanträdet sammanställer sekreterare i nämnden ett protokoll som nämndens ordförande undertecknar. Efter det får du ett skriftligt besked om nämndens beslut från handläggaren. Samtidigt underrättar handläggaren också barnets hemkommun om beslutet.

Om frågor från vårdnadshavare eller annan kommer in angående besluten är det nämndens ordförande som ska besvara dessa. Handläggaren förmedlar önskan om kontakt till ordförande i nämnden.

Vad händer efter beslut?

Efter att du har fått ett skriftligt besked om att ditt barn tas emot i specialskolan får du ett brev från rektor på den skola du sökt till med information om vilket datum ditt barn kan börja skolan. Det är varje skolas rektor som bedömer när det finns möjlighet att ta emot nya elever och meddelar när just ditt barn kan börja. Specialpedagogiska skolmyndigheten underrättar också barnets hemkommun om tidpunkt för skolstart.

Inför ditt barns skolstart kommer skolan skicka mer information, bjuda in ditt barn till besök samt arrangera överlämning från tidigare verksamhet för att ditt barn ska få en så bra inskolning som möjligt.

Om du får avslag

Skulle nämnden avslå din ansökan skickar vår handläggare ett skriftligt besked om beslutet till dig och till barnets hemkommun. Det är då hemkommunens ansvar att se till att ditt barn får plats i en skola och ordna med skolgång. Läs mer om att den ordinarie grundskolan och grundsärskolan kan ansöka om att få specialpedagogiskt stöd.

Du kan också överklaga beslutet om avslag på ansökan till specialskolan inom tre veckor till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mer information om hur du överklagar finns i beslutsbrevet.

Överklaga ett beslut

Om du bestämmer dig för att överklaga ett beslut skickar du in ett överklagande till Specialpedagogiska skolmyndigheten. När myndigheten har tagit emot överklagandet tar ordföranden i nämnden ställning till om beslutet ska omprövas av nämnden själv eller om överklagandet ska skickas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd utreder och beslutar sedan om att avslå eller bifalla överklagandet. När de beslutat att avslå eller bifalla överklagandet skickar de ett brev med beslutet till både dig och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beslutar Skolväsendets överklagandenämnd att bifalla överklagandet får rektorn på den aktuella specialskolan information från handläggaren. Skolan skriver då ett ställningstagande om skolstart som skickas till dig. Där står det vilket datum ditt barn ska börja i specialskolan.

Publicerat fredag 6 december 2019