Anmäla oro för ett barn

För oss i Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi alltid barnets bästa i fokus och arbetar för att våra elever ska känna sig trygga. Om vi skulle misstänka att ett barn far illa, agerar vi både utifrån våra egna rutiner och utifrån skollagen samt socialtjänstlagen.

Alla som arbetar i myndigheten är skyldiga enligt Socialtjänstlagen kapitel 14 1§ att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa i vår verksamhet. På Skolverkets webbplats finns mer information om skolans ansvar för barn som far illa.

Vart du vänder dig om du känner oro för ett barn

Rutiner för att utreda diskriminering och kränkande behandling

Specialskolorna är liksom grundskolorna skyldiga att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen kapitel 6 10§. I myndigheten har vi särskilda rutiner för att skyndsamt utreda och agera vid misstanke om kränkande behandling. Du hittar ditt barns skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling på skolans Vklass

Anmäla oro för ett barn

Känner du dig orolig för

att ett barn far illa?

Här berättar vi vem du kan kontakta.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten

arbetar för att våra elever ska känna sig trygga.

Barnets bästa är väldigt viktigt för oss.

Vi har egna rutiner och följer

skol-lagen och social-tjänst-lagen.

Om vi skulle misstänka att ett barn far illa

tar vi vårt ansvar.

Det här gör skolan

Alla som arbetar i skol-myndigheten
är skyldiga att ta sitt ansvar.
Om vi misstänker att ett barn far illa
måste vi anmäla det till social-tjänsten.
Det står så i socialtjänstlagen.

Det gäller också barn som inte far illa än
men som riskerar att fara illa senare.
Med barn menar vi personer i åldern 0 till 18 år.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om
skolans ansvar för barn som far illa.

Gör så här om du känner
oro för ett barn

Känner du dig orolig för ditt barn?
Har du barn i skolan?
Kontakta rektorn.
Du kan också tala med någon annan i personalen
på ditt barns skola.

Du hittar telefon-nummer och mejl
Skolnet och skolans hemsida.

Är du inte förälder men orolig
för någon av våra elever?
Kontakta skolan.
Du kan även själv göra en
oros-anmälan direkt till socialtjänsten.
Social-styrelsen har en
informations-sida om det.

Våra rutiner för att utreda
diskriminering och
kränkande behandling

Alla special-skolor och grund-skolor
måste ha en plan mot diskriminering
och kränkande behandling.

Vi måste alla veta hur man anmäler,
utreder och gör något åt saken.
Vi följer alla skollagen.

Du hittar ditt barns skolas plan
skolans Skolnet.

Publicerat tisdag 13 oktober 2020