Hällsboskolans lärmiljöer

Det som utmärker Hällsboskolan är vår unika lärmiljö. Vi arbetar med språk och kommunikation på olika sätt i undervisning, under raster och på fritids. Vi ger eleverna den tid hon eller han behöver för att lära och utvecklas. Målet är att våra elever ska få förutsättningar att vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang samt få en god språk- och kunskapsutveckling.

Vår personal har hög specialpedagogisk kompetens

Personalen på Hällsboskolan Kungsholmen har hög specialpedagogisk kompetens och särskild kunskap om digitala lärverktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Många av oss är specialpedagoger eller speciallärare med särskilda kunskaper om elever med språklig sårbarhet.

Vi arbetar med hög personaltäthet och anpassade undervisningsgrupper som gör att vi kan bemöta eleverna utifrån deras möjligheter och förutsättningar. Det gäller inte bara under lektionerna, utan även under rasterna, på fritids och i boendet.

Ger elever tid

Vi ger eleverna återkoppling och tillräckligt med tid att reflektera och formulera svar och inlägg, för att de ska kunna använda sig av det de lärt sig i nya sammanhang. I undervisningen stöttar vi elevernas lärande, utveckling och kommunikation genom att bland annat 

 • använda visuellt stöd med hjälp av bilder och tecken för att förstärka det talade språket, det vill säga alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
 • ge tydliga uppmärksamhetssignaler
 • tala tydligt och anpassa talhastighet, ordval och begrepp
 • begränsa ord och meningslängd
 • presentera ett fåtal uppgifter samtidigt
 • visualisera och modellera undervisningen och
 • använda olika metoder och material.

Undervisar med stöd av anpassade lärverktyg 

I undervisningen använder vi olika anpassade läromedel, pedagogiska appar och it-verktyg som stöd. I våra lokaler finns möjlighet för eleverna att arbeta i grupp eller enskilt. 

Språket i centrum

Språkstimulans och kommunikationsträning finns med i olika sammanhang under hela skoldagen. Språket står alltid i centrum, oberoende om det är under lektionerna, hos logopeden, i samtalet i matsalen eller under en rast- eller fritidsaktivitet. Språket övas på varierande sätt inom alla skolämnen. Hur språket används i olika vardagssituationer, det vill säga pragmatik, är en viktig del i arbetet med elevernas språkutveckling.

Hällboskolans lär-miljöer

På Hällsboskolan är språk och

kommunikation väldigt viktigt.

Vi arbetar med det på olika sätt.

Det gör vi på raster och fritids också.

Alla ska få utveckla sitt språk och

sina kunskaper så mycket som möjligt.

Vår lär-miljö är unik.

 

Hos oss får eleverna den tid de behöver.

Vårt mål är också att alla elever ska vara aktiva

i olika sociala sammanhang.

Ingen ska vara utanför.

Vår personal kan mycket om

språk och special-pedagogik

Personalen på Hällsboskolan har

hög specialpedagogisk kompetens.

De vet mycket om digitala lär-verktyg.

De har särskild kunskap om

läro-medel och hjälp-medel som är

anpassade för elever som har det

svårt med språket.

 

Många av oss är special-pedagoger

eller special-lärare.

Språk-svårigheter är vår specialitet.

 

Det finns mycket personal

på Hällsboskolan

Alla elever har olika möjligheter

och förutsättningar.

På Hällsboskolan anpassar vi oss till varje elev.

Eleverna kan både arbeta enskilt

och i grupp.

 

Vi har mycket personal och

elev-grupperna är anpassade.

 

Vi hinner se och bemöta eleverna.

Och det gäller inte bara på lektionerna.

Det gäller också på raster,

på fritids och på boendet.

 

Vi ger elever tid

Hos oss får eleverna tillräckligt med tid

att fundera, svara och tala.

Vi ger eleverna åter-koppling

och stöttar dem.

 

Vi anpassar undervisningen

I skolan gör vi olika saker

som hjälper eleverna att lära sig

och utvecklas.

Några exempel:

 

 • Vi använder bilder och tecken när vi talar.

Det kallas AKK.

AKK = alternativ och kompletterande kommunikation.

 • Vi visar tydligt att vi lyssnar och ser eleven.  
 • Vi talar tydligt.
 • Vi talar inte för snabbt.
 • Vi väljer vilka ord vi använder.
 • Vi talar inte i för långa meningar.
 • Vi ger inte för mycket information

på samma gång.

 • Vi gör så att det blir lättare att

förstå och följa med i skolan.

 • Vi använder olika metoder och material.

 

Vi använder lärverktyg

Vi använder läromedel som

är anpassade för våra elever.

Vi använder också pedagogiska appar

och IT-verktyg.

De är bra stöd.

 

Språket är det viktigaste

På Hällsboskolan övar vi på att kommunicera.

Det gör vi i olika sammanhang

under hela skol-dagen.

Språket är alltid viktigt.

Det är viktigt under lektionerna,

hos logopeden, i mat-salen,

på raster, fritids och så vidare.

 

Eleverna får öva på språket

på olika sätt i alla ämnen i skolan.

Men det är också viktigt att öva

i olika situationer i vardagen.

Det är en viktig del i vårt arbete

med elevernas språk-utveckling.

 

Publicerat onsdag 31 augusti 2022