Tre elever i ett klassrum. Läraren står vid en whiteboard-tavla.

Två språk

På våra regionala specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, samt på Åsbackaskolan som är en nationell specialskola, används både svenskt teckenspråk och svenska.

Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö

Tvåspråkig undervisning innebär att svenskt teckenspråk och svenska är gemensamma språk för alla elever på våra skolor. Elever på våra skolor utvecklar både svenskt teckenspråk och svenska parallellt i all undervisning i skolan. Tvåspråkighet för alla våra elever innebär svenskt teckenspråk och skriven svenska (läsa och skriva). 

Elever som har förutsättningar att ta till sig kunskap via talat språk har möjlighet att med stöd av hörteknik få undervisning på talat språk i språkämnen. Nya elever som inte lärt sig svenskt teckenspråk ännu ges stöd för att undervisningen ska vara tillgänglig under tiden de lär sig svenskt teckenspråk.

Eleverna växlar mellan språken och utvecklar en medvetenhet om i vilka sammanhang de behöver eller föredrar att använda det ena eller det andra språket.

En teckenspråkig miljö betyder att svenskt teckenspråk är det gemensamma språket för kommunikation i undervisningen, på rasterna, i fritidshemmet och på boendet. Genom en teckenspråkig miljö får eleverna möjlighet att kommunicera med varandra, kunna se och följa dialoger vuxna emellan och utveckla sitt språk, sin sociala kompetens och sina kunskaper om omvärlden. Ett gemensamt språk är en förutsättning för att våra elever ska vara delaktiga i en miljö där alla kan kommunicera och göra sig förstådda.

Om två språk i läroplanen

På våra regionala skolor och på vår nationella skola Åsbackaskolan följer vi läroplanen för specialskolan. Läroplanen för specialskolan är till stor del samma som läroplanen för grundskolan. Det finns några skillnader. Ett exempel är att tvåspråkigheten är tydligt framskriven i läroplanen för specialskolan. I specialskolan ska elever som är döva eller har hörselnedsättning få tillgång till en språkmiljö där de kan möta och använda sig av både svenskt teckenspråk och svenska i alla sammanhang. Det finns kursplaner och kunskapskrav som är särskilt framtagna för den tvåspråkiga specialskolan. Dessa är svenska, engelska och moderna språk. Eleverna läser också ytterligare ett ämne, nämligen svenskt teckenspråk. Dessutom läser våra elever ämnet rörelse och drama istället för musik.

En utvecklande språkmiljö

Båda språken möts i en levande språkmiljö, där eleverna tryggt får utveckla en framtidstro och hitta sin identitet. Förutom att kunna kommunicera med varandra kan eleverna även, i sin skolvardag, se och följa dialoger vuxna emellan som språkliga förebilder.

Språkplanen

I kapitlet Skolans uppdrag i läroplanen för specialskolan uttrycks att "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ansvarar inom ramen för detta för att döva och hörselskadade elever ges förutsättningar att utveckla sådana språkkunskaper att de kan avläsa och uttrycka tankar och idéer på svenskt teckenspråk samt använda tolk. Genom denna tvåspråkighet ökar elevens möjligheter till fortsatta studier och delaktighet i samhället." 

För att uppfylla detta har Specialpedagogiska skolmyndigheten en språkplan för sitt arbete. Plan för specialskolornas arbete med tvåspråkighet, språkplanen (PDF-dokument, 216 bytes) ([Missing text '/functions/linksrewriter/labels/pdf' for 'Invariant Language (Invariant Country)'], 216 kB)

Vi har även tagit fram en film som stöd till våra skolor i arbetet med språkplanen. I filmen lyfts några delar av språkplanen. Allt innehåll från språkplanen är alltså inte med. Filmen lyfter konkreta exempel och utgår från den gemensamma grund som våra regionala skolor med tvåspråkig undervisning ska vila på. Vi tar bland annat upp visuell miljö, tvåspråkig undervisning, teckenspråkig kultur och turtagning. Fokus är främst på undervisning på svenskt teckenspråk, men även exempel på undervisning på talat språk i språkämnen som svenska, engelska och moderna språk finns med i filmen.

Video

En lärmodul om tvåspråkig undervisning – svenskt teckenspråk och svenska

Tvåspråkighetsutvecklingen är central för lärande i alla ämnen för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Skolverket har, med stöd av medarbetare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, skapat en modul med syfte att ge lärare i specialskolan fördjupade kunskaper om hur tvåspråkig undervisning kan användas som pedagogisk modell. Målet är att främja elevernas lärande genom undervisning som fokuserar svenskt teckenspråk och svenska såväl som ämnenas teoretiska, praktiska och estetiska innehåll.

Modulen på Skolverkets webbplats

Filmer

Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan

Att lära sig två språk är självklart för dessa elever i ettan. Föräldrar
och lärare berättar om hur barnen utvecklar sina två språk. Språk är spännande och roligt.

Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan

Kalles skoldag i tvåspråkighetens tecken

Kalle i klass 4 i en tvåspråkig specialskola har kokleaimplantat (CI). Han talar bra men använder också svenskt teckenspråk med sina kompisar. Här visar vi några glimtar från två skoldagar. Han berättar lite om sig själv och vi får följa med honom i träslöjden och i badhuset samt på lektionerna i teckenspråk och svenska.

Kalles skoldag i tvåspråkighetens tecken
Kalles skoldag - i tvåspråkighetens tecken

Vilket språk använder du – teckenspråk eller svenska?

I den här filmen möter vi några elever som går på två tvåspråkiga, regionala specialskolor. De berättar om vilket språk de använder i olika situationer och när de föredrar det ena språket framför det andra.

Vilket språk använder du - teckenspråk eller svenska

Lite mer om tvåspråkighet

Barn lär på olika sätt med olika sinnen. Elever som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. I den här filmen träffar vi Linnea och hennes mamma. Vi träffar också gymnasieeleven Evelina som berättar om sina två språk.

Lite mer om tvåspråkighet
Publicerat torsdag 18 mars 2021