Vanliga frågor och svar om ansökan, specialskola och förskoleklass vid specialskola

Vi får många frågor om vilka som tas emot i specialskola och förskoleklass vid specialskola, ansökan, hur mottagandet går till och vad det innebär att gå i specialskola. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svarar på dem. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss.

Om ansökan

Kan vi komma på besök innan vi ansöker och få information?

Ni är absolut välkomna på besök! Kontakta oss om ni vill besöka oss. Ni får då information om vår verksamhet samt en rundvandring i skolans lokaler. Ni hittar kontaktuppgifter till respektive skola under våra skolsidor.

När är sista ansökningsdatum till specialskolan respektive förskoleklass? 

För barn och elever som vill börja i förskoleklass vid en specialskola eller årskurs 1 i specialskolan till höstterminen ska ansökan med tillhörande handlingar ha kommit in till Specialpedagogiska skolmyndigheten senast den 15 novemberåret innan eleven ska börja i förskoleklass. Barn som redan går i förskoleklass vid en specialskola ska söka på nytt inför årskurs 1 eftersom förskoleklass och specialskola är olika skolformer. 

För elever som vill börja annan tid på året kan ansökan göras när som helst under året. Ansökningar som kommer till myndigheten senare än den 15 november behandlas snarast möjligt.

Läs mer om ansökan till specialskola

Vem fattar beslut om mitt barn får en plats i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola?

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning fattar beslut om elever ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola. Om nämnden fattar ett beslut om att ditt barn ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola är det rektor vid mottagande skola som avgör när det är möjligt för ditt barn att börja i specialskolan. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja. 

Vad händer om jag skickar in min ansökan efter den 15 november?

Nämnden har flera sammanträden under året. Skickar du in en komplett ansökan med alla underlag efter den 15 november tas den upp på det nämndssammanträde som är lämpligast tidsmässigt. Saknas det underlag i din ansökan behöver du först skicka in kompletteringar. Ansökan, inklusive kompletteringar, som har kommit i sådan tid att nämnden hunnit få underlagen i tid innan planerat möte kommer behandlas på det närmaste inplanerade sammanträdet. 

Det innebär att det kan dröja innan ditt barn kan börja på specialskolan då den aktuella skolan kanske behöver tid för att kunna ordna med ett mottagande. Skolan kan behöva förbereda överlämning från ditt barns tidigare förskola eller skola. Det finns därför risk att barnet inte kan få sin skolstart till höstterminens början. Vi rekommenderar att du tar kontakt med den aktuella skolan för att få veta hur lång tid det tar innan ditt barn kan börja på skolan.

Hur ansöker jag?

Du behöver fylla i ansökningsblanketten till specialskola. Du behöver också skicka med några handlingar som vi behöver för att nämnden ska kunna bedöma om ditt barn ska tas emot i förskoleklass vid specialskola eller specialskola. 

Här hittar du ansökningsblankett

Här finns information om vilka handlingar du behöver skicka med ansökan

Var hittar jag ansökan till förskoleklass vid specialskola?

Du använder samma ansökningsblankett som till specialskola för ansökan om mottagande i förskoleklass vid specialskola. All information om ansökan till specialskola finns här. 

Varför måste vi ansöka en gång till inför årskurs 1 när eleven redan går i förskoleklass på specialskolan?

Förskoleklass och specialskola är olika skolformer. Ni ansöker därför först till förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och tidigt under hösten när ert barn går i förskoleklass kommer ni att få en påminnelse om ansökan till specialskolan samt ansökningsblanketter. Handlingar som ni tidigare skickat in ger ni er tillåtelse att vi får använda. Ni får även meddelande om vilka handlingar ni eventuellt behöver komplettera ansökan med.

Vilka handlingar behöver jag bifoga ansökan?

Det beror på vilken funktionsnedsättning ditt barn har. Läs mer om vilka handlingar vi behöver från dig.

Varför behöver jag skicka in olika bedömningar om mitt barn?

Det är för att ledamöterna i nämnden ska få en klar och tydlig bild av elevens behov och för att kunna avgöra om eleven tillhör någon av specialskolans målgrupper.

Vem kontaktar jag för att få de olika handlingarna som ska bifogas ansökan?

  • Aktuellt personbevis: Du kan beställa aktuellt personbevis på Skatteverkets webbplats eller beställa från ett av deras lokala kontor eller via telefon. Personbeviset du ska beställa heter Utdrag om folkbokföringsuppgifter. Det är viktigt att folkbokföringsadresserna till barnet och vårdnadshavarna finns med. För att personbeviset ska innehålla de uppgifter som vi efterfrågar ska barnets personnummer anges när du beställer beviset.

  • Audiogram eller intyg om CI: Det beställer du från hörselvården eller CI-teamet.

  • Pedagogisk bedömning (PDF-dokument, 67 kB): Be ditt barns nuvarande förskola eller skola fylla i den pedagogiska bedömningen.

  • Medicinsk bedömning: Be ditt barns nuvarande elevhälsa alternativt egen läkare om ett medicinskt underlag.

  • Psykologisk bedömning: Be ditt barns nuvarande elevhälsa alternativt ta kontakt med din läkare för att få kontakt med psykolog som kan göra en utvecklingsbedömning. 

  • Social bedömning: Be ditt barns nuvarande elevhälsa och då skolkurator som kan göra en social bedömning. Även en kurator utanför skolan kan göra en social bedömning.
  • Tal- och språkutredning: En sådan utredning görs av en logoped, antingen i regionens regi eller via en privatklinik.

  • Synutredning: En sådan utredning görs hos synhabiliteringen eller syncentralen.

Om våra skolors målgrupper

Vilka barn och elever ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola?

Det är Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ditt barn ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola. Läs mer om våra skolors målgrupper:

Läs mer om vad som händer efter ansökan.

Vilka barn tas emot i Hällsboskolan?

Elever som tillhör målgruppen utifrån nämndens beskrivning av grav språkstörning i skollagens mening. Eleven ska på grund av språkstörningen ha så omfattande svårigheter att förstå och att själv göra sig förstådd att det i hög grad påverkar lärandesituationen och det sociala samspelet. Om ett barn är flerspråkigt ska språkstörningen visa sig i samtliga språk. Den språkliga begränsningen ska vidare vara det framträdande problemet och inte nedast en konsekvens av språkliga problem till följd av andra diagnoser. En grav språkstörning kan dock förekomma som det framträdande problemet tillsammans med andra funktionsnedsättningar där språkliga kommunikationsproblem även ingår, såsom till exempel autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Läs mer om målgruppen till Hällsboskolan här. 

Kan barn som utöver en grav språkstörning har en annan funktionsnedsättning få plats på Hällsboskolan?

Ja, men språkstörningen ska vara det framträdandet problemet och inte en konsekvens av andra funktionsnedsättningar.

Mitt barn har en hörselnedsättning. Kan hen tas emot i en regional specialskola?

Om ditt barn ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola beror på om ditt barn har en hörselnedsättning och behov av tvåspråkig utbildning i en teckenspråkig miljö. Nämnden gör en bedömning om ditt barn tillhör den regionala specialskolans målgrupp utifrån de handlingar som bifogas ansökan.

Om din ansökan avslås

Vad kan jag göra om mitt barn inte tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskola?

När du får besked om att din ansökan avslås finns alltid information om hur du går tillväga om du har frågor om beslutet. Du har möjlighet att överklaga ett beslut som gäller avslag om mottagande i specialskolan årskurs 1-10.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Du kan också söka information om vilka skyldigheter ordinarie skola har gällande anpassningar och särskilt stöd till elever i behov av stöd i skolan. Du kan även vända dig till lärare, rektor eller annan personal på ordinarie skola för att tipsa om att Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge stöd och råd till skolan i olika former.

Om skolskjuts

Vem ansvarar för skolskjutsen?

Det gör vi på skolan. Det kostar inget för dig som vårdnadshavare.

Vem får skolskjuts och hur länge?

Elever i förskoleklass till årskurs 4 får skolskjuts med taxi och elever från årskurs 5 åker kollektivt med skolkort som de får av skolan. Elever med långt avstånd kan få dispens för att fortsätta få skolskjuts med taxi även efter årskurs 4.

Om elevresor på specialskolan.

Om boende

Har ni boende för elever?

De flesta av våra specialskolor erbjuder boende för elever, men inte alla. På respektive skolas webbsida finns information om skolan erbjuder boende. Om skolan inte erbjuder boende, ta kontakt med skolan för att diskutera behovet av boende för ditt barn.

Hur ansöker vi om boende för vårt barn? Vad avgör om vårt barn får plats på boendet?

Ansökan sker på en särskild blankett som du kan få av skolan vid behov. Elever som bor långt från skolan prioriteras när det gäller att få plats på skolans boende.

Om deltidsutbildning

Har ni deltidsutbildning?

Ja, vi erbjuder deltidsutbildning till elever som är döva eller har hörselnedsättning och tillhör målgruppen för våra regionala specialskolor. Vi erbjuder också fjärrundervisning i svenskt teckenspråk som komplement till deltidsutbildningen. Kontakta den skola du är intresserad av för att diskutera möjligheten till deltidsutbildning. Du hittar kontaktuppgifter på våra skolsidor.

Var hittar jag ansökningshandlingar till deltidsutbildning?

Ansökan till deltidsutbildning.

Du skickar ifylld blankett till den skola som du söker till. Kontakta gärna skolans rektor innan ansökan för att besöka skolan, få mer information och diskutera vad skolan kan erbjuda innan du söker till deltidsutbildningen.

Publicerat måndag 13 september 2021