Illustration En kvinna sitter och skriver med penna och papper. EN bärbar dator och ett äpple står på skrivbordet.

Vad händer efter ansökan

Här får du veta hur handläggningen av ansökningar går till, hur beslut fattas och vad du kan göra om du har frågor. 

Handläggning av ansökan

När din ansökan har kommit in till Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer vi skicka ett brev till dig med bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Handläggaren kommer att be dig komplettera din ansökan om den saknar nödvändiga handlingar eller uppgifter.

I brevet får du veta på vilket nämndssammanträde som nämnden har för avsikt att gå igenom din ansökan och fatta ett beslut. 

På nämndsammanträdet föredrar handläggaren ärendet och sedan är det nämnden som fattar själva beslutet om ditt barns mottagande i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola. Efter beslut i nämnden tar det ungefär tre veckor innan du får ett besked.

Om du har frågor under ansökningstiden så ska du kontakta våra handläggare. Du hittar kontaktuppgifter på denna sida. Våra handläggare svarar gärna på frågor från vårdnadshavare. Frågor om ansökan kan du ställa via telefonsamtal eller e-post. 

Du som är yrkesverksam och möter barn med funktionsnedsättning kan också kontakta våra handläggare. Då får du veta mer om ansökan och kriterier för att tas emot i förskoleklass vid specialskola och i specialskola. 

Hur nämnden fattar beslut

På sidan om hur ansökan går till finns mer information om vilka målgrupper som tas emot i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola. Där finns även vilka kriterier som ligger till grund för nämndens bedömning av din ansökan. Nämnden prövar varje ansökan utifrån samtliga målgrupper. 

Sex sammanträden under året

Nämnden har ungefär 6 sammanträden under perioden september - maj för att gå igenom alla ansökningar till förskoleklass vid specialskola och specialskolan. Då sista ansökningsdatum är den 15 november för skolstart till höstterminen nästkommande år kommer flest antal ansökningar in vid det datumet.

Hur bedömningen går till

Nämndens ledamöter har tillgång till samtliga handlingar som kommit in i ärendet. På så sätt kan de ta del av all information i ärendet. Nämnden kan ha kontakt med varandra under perioden fram till sammanträdet och diskutera underlagen.

På själva sammanträdesdagen föredrar handläggaren varje ärende och nämnden prövar varje ansökan utifrån alla specialskolans målgrupper.

Skriftligt besked om beslut

När protokollet för sammanträdet är klart får du ett skriftligt besked om nämndens beslut. Samtidigt underrättar handläggaren också barnets hemkommun om beslutet.

Vad händer efter beslut?

Om du får beslut om mottagande i specialskolan

Du får först ett skriftligt besked om att ditt barn tas emot i specialskolan eller förskoleklass vid specialskola. Därefter får du ett brev från rektor på den skola där barnet får sin skolplacering med information om vilket datum ditt barn kan börja skolan. Din hemkommun får också information om tidpunkt för ditt barns skolstart. 

Inför ditt barns skolstart kommer skolan skicka mer information, bjuda in ditt barn till besök samt arrangera överlämning från tidigare verksamhet. Detta för att ditt barn ska få en så bra inskolning som möjligt.

Om du får beslut om avslag på din ansökan

Skulle nämnden avslå din ansökan skickar vår handläggare ett skriftligt besked om beslutet till dig och till barnets hemkommun. Det är då hemkommunens ansvar att se till att ditt barn får plats i förskoleklass eller skola. Den ordinarie grundskolan och grundsärskolan kan ansöka om att få specialpedagogiskt stöd.

Om du har frågor om beslutet kan du kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är nämndens ordförande som ska besvara dina frågor om beslutet. Vår handläggare förmedlar din önskan om kontakt till ordförande i nämnden. Mer information om hur du går tillväga finns i brevet med beslutet.

Om du får avslag på din ansökan till specialskolan årskurs 1-10 så har du möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Överklaga ett beslut om avslag till specialskolan årskurs 1-10

Om du har fått avslag på din ansökan får du ett separat brev någon dag efter själva underrättelsen om beslutet. Där finns information om vilken dag som är sista dagen som du kan överklaga avslagsbeslutet. Vad ett överklagande ska innehålla kan du läsa mer om på Skolväsendets överklagandenämnds webbsida. Om du vill överklaga skickar du in ditt överklagande till Specialpedagogiska skolmyndigheten. När myndigheten har tagit emot överklagandet prövar myndigheten om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnas överklagandet och övriga handlingar i ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd utreder och beslutar vanligtvis om att antingen bifalla eller avslå överklagandet. De kan även upphäva tidigare beslut om avslag och återförvisa det till Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Det betyder att vår nämnd ska pröva ansökningen igen. Det kan innebära att du behöver komma in med nya handlingar. När de fattat sitt beslut skickar de ett brev med beslutet till både dig och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beslutar Skolväsendets överklagandenämnd att bifalla överklagandet får rektorn på den aktuella specialskolan information från handläggaren. Skolan skriver då ett meddelande om skolstart som skickas till dig. Där står det vilket datum ditt barn ska börja i specialskolan.

Publicerat tisdag 14 september 2021