Vanliga frågor och svar om ansökan, specialskola och förskoleklass vid specialskola

Vi får många frågor om vilka som tas emot i specialskola och förskoleklass vid specialskola, ansökan, hur mottagandet går till och vad det innebär att gå i specialskola. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svarar på dem. Om du inte hittar svaret på din fråga så kan du kontakta oss.

Om ansökan

Kan vi komma på besök innan vi ansöker och få information?

Ni är absolut välkomna på besök! Kontakta oss om ni vill besöka oss. Ni får då information om vår verksamhet samt en rundvandring i skolans lokaler. Ni hittar kontaktuppgifter till respektive skola under våra skolsidor.

När är sista ansökningsdatum till förskoleklass respektive specialskolan?

För elever som vill börja i förskoleklass vid en specialskola till höstterminen ska ansökan med tillhörande handlingar ha kommit in till Specialpedagogiska skolmyndigheten senast den 15 november året innan eleven ska börja i förskoleklass.

För elever som vill börja i årskurs 1-10 på specialskolan till höstterminen ska ansökan med tillhörande handlingar vara inlämnad senast den 15 november året innan. Eftersom förskoleklass och specialskola är olika skolformer gäller det även elever som redan går i förskoleklass vid en specialskola och som vill börja i specialskolan när det är dags för årskurs 1. 

För elever som vill börja annan tid på året kan ansökan göras när som helst under året. Ansökningar som kommer till myndigheten senare än den 15 november behandlas snarast möjligt. Vi rekommenderar också att du tar kontakt med den aktuella skolan för att få veta hur lång tid det tar innan ditt barn kan börja på skolan om nämnden beslutar att ditt barn ska tas emot i specialskolan eller i förskoleklass vid specialskolan.

Läs mer om ansökningstider.

Vem fattar beslut om mitt barn får en plats i förskoleklass vid specialskola eller i specialskolan?

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning fattar beslut om elever ska tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och i specialskolan om ditt barn ska börja i årskurs 1-10. Om nämnden beslutar att ditt barn ska tas emot i förskoleklass vid en specialskola eller i specialskolan meddelar sedan rektor vid den skola där barnet tas emot när ditt barn får en plats i den aktuella skolan.  

Vad händer om jag skickar in min ansökan efter den 15 november?

Nämnden har flera sammanträden under året. Ansökningar som kommer in efter den 15 november tas upp på det nämndmöte som är lämpligast tidsmässigt under förutsättning att underlagen är tillräckliga och ansökan inkommit i sådan tid att nämnden hinner få underlagen i tid innan inplanerat möte. 

Det innebär att det kan dröja innan ditt barn kan börja på specialskolan då den aktuella skolan kanske behöver tid för att kunna ordna med ett mottagande. Skolan kan behöva förbereda överlämning från ditt barns tidigare förskola eller skola. Det finns därför risk att barnet inte kan få sin skolstart till höstterminens början. Vi rekommenderar att du tar kontakt med den aktuella skolan för att få veta hur lång tid det tar innan ditt barn kan börja på skolan om nämnden beslutar att ditt barn ska tas emot i förskoleklass vid specialskola eller i specialskolan.

Hur ansöker jag?

Du behöver fylla i ansökningsblanketten för den skola som riktar sig till målgruppen för den funktionsnedsättning ditt barn har. Du behöver också skicka med några handlingar som vi behöver för att nämnden ska kunna bedöma om ditt barn ska tas emot i förskoleklass vid specialskola eller specialskola. Du hittar ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver skicka med här.

Var hittar jag ansökan till förskoleklass vid specialskola?

Du använder samma ansökningsblankett som till specialskola för ansökan om mottagande i förskoleklass vid specialskola. Du hittar blanketten och information om vilka handlingar du behöver bifoga ansökan här. 

Varför måste vi ansöka en gång till inför årskurs 1 när eleven redan går i förskoleklass på specialskolan?

Förskoleklass och specialskola är olika skolformer. Ni ansöker därför först till förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och tidigt under hösten när ert barn går i förskoleklass kommer ni att få en påminnelse om ansökan till specialskolan samt ansökningsblanketter. Handlingar som ni tidigare skickat in ger ni er tillåtelse att vi får använda. Ni får även meddelande om vilka handlingar ni eventuellt behöver komplettera ansökan med.

Vilka handlingar behöver jag bifoga ansökan?

Det beror på vilken funktionsnedsättning ditt barn har. Läs mer om vilka handlingar vi behöver från dig.

Varför behöver jag skicka in olika bedömningar om mitt barn?

Det är för att ledamöterna i nämnden ska få en klar och tydlig bild av elevens behov och för att kunna avgöra om eleven tillhör någon av specialskolans målgrupper.

Vem kontaktar jag för att få de olika handlingarna som ska bifogas ansökan?

  • Aktuellt personbevis: Du kan beställa aktuellt personbevis på Skatteverkets webbplats eller beställa från ett av deras lokala kontor eller via telefon. Personbeviset du ska beställa heter Utdrag om folkbokföringsuppgifter. Det är viktigt att folkbokföringsadresserna till barnet och vårdnadshavarna finns med. För att personbeviset ska innehålla de uppgifter som vi efterfrågar ska barnets personnummer anges när du beställer beviset.

  • Audiogram eller intyg om CI: Det beställer du från hörselvården eller CI-teamet.

  • Pedagogisk bedömning: Be ditt barns nuvarande förskola eller skola fylla i den pedagogiska bedömningen.

  • Medicinskt underlag: Be ditt barns nuvarande elevhälsa alternativt egen läkare om ett medicinskt underlag.

  • Psykologiskt underlag: Be ditt barns nuvarande elevhälsa alternativt egen läkare ordna med en psykologisk bedömning.

  • Tal- och språkutredning: En sådan utredning görs av en logoped, antingen i regionens regi eller via en privatklinik.

  • Synutredning: En sådan utredning görs hos synhabiliteringen eller syncentralen.

Om våra skolors målgrupper

Vilka barn ska tas emot i förskoleklass vid skolenhet med specialskola eller i specialskola?

Det är Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ditt barn ska tas emot i förskoleklass vi specialskola eller i specialskolan. Läs mer om våra skolors målgrupper:

Läs mer om vad som händer efter ansökan.

Vilka barn tas emot i Hällsboskolan?

Elever som tillhör målgruppen utifrån nämndens definition av grav språkstörning i skollagens mening. Enligt nämnden ska språkstörningen vara generell och påverka flera språkliga domäner, såväl impressiva som expressiva. Det innebär även att barnet ska ha så omfattande svårigheter att förstå och att själv göra sig förstådd att det i hög grav påverkar lärandesituationen. Den språkliga begränsningen ska vara det framträdande problemet och inte endast en konsekvens av språkliga problem till följd av andra diagnoser.

Kan barn som utöver en grav språkstörning har en annan funktionsnedsättning få plats på Hällsboskolan?

Ja, men språkstörningen ska vara det framträdandet problemet och inte en konsekvens av andra funktionsnedsättningar.

Mitt barn har en hörselnedsättning. Kan hen tas emot i en regional specialskola?

Om ditt barn ska tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola eller i specialskola beror på om ditt barn har en hörselnedsättning och behov av tvåspråkig utbildning i en teckenspråkig miljö. Nämnden gör en bedömning om ditt barn tillhör den regionala specialskolans målgrupp utifrån de handlingar som bifogas ansökan.

Om din ansökan avslås

Vad kan jag göra om mitt barn inte tas emot i förskoleklass vid specialskola eller i specialskolan?

När du får besked om att din ansökan avslås finns alltid information om hur du går tillväga om du har frågor om beslutet. Du har möjlighet att överklaga ett beslut som gäller avslag om mottagande i specialskolan årskurs 1-10.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Du kan också söka information om vilka skyldigheter ordinarie skola har gällande anpassningar och särskilt stöd till elever i behov av stöd i skolan. Du kan även vända dig till lärare, rektor eller annan personal på ordinarie skola för att tipsa om att Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge stöd och råd till skolan i olika former.

Om skolskjuts

Vem ansvarar för skolskjutsen?

Det gör vi på skolan. Det kostar inget för dig som vårdnadshavare.

Vem får skolskjuts och hur länge?

Elever i förskoleklass till årskurs 4 får skolskjuts med taxi och elever från årskurs 5 åker kollektivt med skolkort som de får av skolan. Elever med långt avstånd kan få dispens för att fortsätta få skolskjuts med taxi även efter årskurs 4.

Om elevresor på specialskolan.

Om boende

Har ni boende för elever?

De flesta av våra specialskolor erbjuder boende för elever, men inte alla. På respektive skolas webbsida finns information om skolan erbjuder boende. Om skolan inte erbjuder boende, ta kontakt med skolan för att diskutera behovet av boende för ditt barn.

Hur ansöker vi om boende för vårt barn? Vad avgör om vårt barn får plats på boendet?

Ansökan sker på en särskild blankett som du kan få av skolan vid behov. Elever som bor långt från skolan prioriteras när det gäller att få plats på skolans boende.

Om deltidsutbildning

Har ni deltidsutbildning?

Ja, vi erbjuder deltidsutbildning till elever som är döva eller har hörselnedsättning och tillhör målgruppen för våra regionala specialskolor. Vi erbjuder också fjärrundervisning i svenskt teckenspråk som komplement till deltidsutbildningen. Kontakta den skola du är intresserad av för att diskutera möjligheten till deltidsutbildning. Du hittar kontaktuppgifter på våra skolsidor.

Var hittar jag ansökningshandlingar till deltidsutbildning?

Ansökan till deltidsutbildning.

Du skickar ifylld blankett till den skola som du söker till. Kontakta gärna skolans rektor innan ansökan för att besöka skolan, få mer information och diskutera vad skolan kan erbjuda innan du söker till deltidsutbildningen.

Publicerat måndag 7 september 2020